^ Back to Top

Przetargi

Opublikowano: czwartek. 12 kwietnia 2024 13:10

ŚODR_CZ/2/4/2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ŚWIADCZENIE USŁUG DLA UCZESTNIKÓW DEMONSTRACJI Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA”PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a717f526-f83e-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy,

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji,

 


Opublikowano: wtorek, 09 kwietnia 2024 14:27
Zmodyfikowano: czwartek. 12 kwietnia 2024 13:38

ŚODR_CZ/1/4/2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ŚWIADCZENIE USŁUG DLA UCZESTNIKÓW DEMONSTRACJI Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA”PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ece0926-f59b-11ee-ac52-ee29f86ffd4f


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

SWZ,

SIWZ - aktualizacja

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja,

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy,

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy - modyfikacja,

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji,

Informacja


Opublikowano: poniedziałek, 18 marca 2024 09:07
Zmodyfikowano: czwartek. 12 kwietnia 2024 12:08

ŚODR-C-SIR.4901.5.2024

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - pdf.

 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Oferty dodatkowe - zestawienie,

Oferta dodatkowa GMSYNERGY So. z o.o. Sp.j.,

Oferta dodatkowa Włóczykij Biuro Podróży Dorota Salwa.

 

Oferty przetargowe

Oferty.zip

 

Pismo - wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Pismo - wezwanie do złożenia oferty dodatkowej - .pdf.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - .pdf.

 

Raport z otwarcia ofert 

Raport z otwarcia ofert - .pdf.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia - .pdf.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA USŁUGA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI ZAGRANICZNEGO WYJAZDU STUDYJNEGO DO FRANCJI pt. „Droga do innowacji - przykład dobrych praktyk grup operacyjnych EIP we Francji oraz nowoczesne rozwiązania w hodowli bydła  i pozostałych zwierząt gospodarskich". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1f3a7ce-e488-11ee-9c02-ce2b643d361d


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3a Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

Załącznik nr 3b Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3c oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców,

Załącznik nr 6 Oświadczenie o aktualności informacji,

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 8 Projektowane postanowienia umowy.

 


Opublikowano: piątek, 23 lutego 2024 14:03

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Sprawozdanie za 2023.

 


Opublikowano: wtorek, 20 lutego 2024 14:31
Zmodyfikowano: czwartek. 22 lutego 2024 07:56

ŚODR.CA.AG/313/3131/1/2018

INFORMACJA

ŚODR w Częstochowie przedkłada POROZUMIENIA zawarte dla inwestycji p.n  "Budowę Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126”.


Załączniki:

Porozumienie ALMO,

Porozumienie LUGOMAT,

Porozumienie Jurajska Fabryka Wind,

Porozumienie OTIS,

Porozumienie Vera System.

 


Opublikowano: wtorek, 06 lutego 2024 10:29
Zmodyfikowano: wtorek, 19 marca 2024 13:18

ŚODR_CZ/01/02/2024

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ponowna ocena ofert wraz z wyborem ofert w zakresie części nr 9 i 11

Ponowna ocena ofert wraz z wyborem ofert w zakresie części nr 9 i 11.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części nr 6 i 7

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części nr 6 i 7.

 

Ocena ofert - 2

Ocena ofert 2,

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12, 13,14 i 15 oraz o odrzuceniu oferty.

 

Ocena ofert

Ocena ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - plik .pdf.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

pn. ŚWIADCZENIE USŁUG W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a176ac33-c454-11ee-a84d-d63fc4d19e65


Załączniki:

SWZ,

Zalącznik nr 1 do SWZ,

Zalącznik nr 2 do SWZ,

Zalącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie,

Zalącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy,

Zalącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.

 


Opublikowano: piątek, 15 grudnia 2023 09:11
Zmodyfikowano: środa, 19 stycznia 2024 13:04

ŚODR_CZ/15/12/2023

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik .pdf.

Modyfikacja dokumentów

Modyfikacja informacji o otwartych kopertach - plik .pdf,

Modyfikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik .pdf,

Modyfikacja informacji o Wykonawcach - plik .pdf.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik .pdf.

 

OCENA OFERT

Ocena ofert - plik .pdf. 

 

INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH

Informacja z otwarcia ofert - plik .pdf.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

pn. Kompleksowa obsługa szkoleń dla projektu realizowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1) Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1) objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5712bc7-9aaa-11ee-953e-c2ea26915e21


Załączniki:

Plan Zamówień Publicznych - Aktualizacja Wersja Nr 4.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust.1,

Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy,

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.

 


Opublikowano: środa, 18 października 2023 13:54
Zmodyfikowano: wtorek, 14 listopada 2023 10:48

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - .pdf do pobrania.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup 35 szt. komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem oraz torbami, zakup 4szt. komputera stacjonarnego DELL, zakup 1 szt. monitora LG UM 69G, zakup 4 kamer internetowych, oraz zakup mikrofonu konferencyjnego”.

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Zakup 35 szt. komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem oraz torbami, zakup 4szt. komputera stacjonarnego DELL, zakup 1 szt. monitora LG UM 69G, zakup 4 kamer internetowych, oraz zakup mikrofonu konferencyjnego.”

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. 343770117, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Projekt umowy,

Zał. Nr 1 - Formularz Ofertowy.


Opublikowano: środa, 11 października 2023 15:56

Ogłoszenie o zamówieniu

pn. Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy


Opublikowano: czwartek, 5 października 2023 10:58
Zmodyfikowano: wtorek, 31 października 2023 10:20

 

ŚODR_CZ/14/10/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

 p.n.: ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ W TRAKCIE ORGANIZOWANEJ DEMONSTRACJI EKOLOGICZNEJ W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”.

Postępowanie jest prowadzone pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67b12bdd-62de-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Ogłoszenie o zamówieniu - .pdf do pobrania.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania

 


Opublikowano: środa, 23 sierpnia 2023 08:42
Zmodyfikowano: wtorek, 05 września 2023 11:47

ŚODR_CZ/13/08/2023

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - .pdf do pobrania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie z wolnej ręki

pn. ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”.

Ogłoszenie o zamówieniu - .pdf do pobrania.

 


Opublikowano: środa, 09 sierpnia 2023 07:58
Zmodyfikowano: piątek, 11 sierpnia 2023 20:47

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr: ŚODR-C-SIR.4901.12.2023, ogłoszenie 2023/BZP 00345498, data zamieszczenia: 2023-08-08, na kompleksową organizację krajowego wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego w ramach operacji pn.: „Wykorzystanie turystyki kulinarnej jako innowacyjnego narzędzia rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego” w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Informacja unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n.:

„wyjazd studyjny do województwa małopolskiego pn.: Wykorzystanie turystyki kulinarnej jako innowacyjnego narzędzia rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego". Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Il Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, Plan Operacyjny KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji i rozwoju obszarów wiejskich.

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00345498 z dnia 2023-08-08.

Postępowanie jest prowadzone pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8e454a8-35d8-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu,

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ,

Załącznik nr 2 do SWZ,

Załącznik nr 3 do SWZ,

Załącznik nr 3A do SWZ,

Załącznik nr 4 do SWZ,

Załącznik nr 5 do SWZ,

Załącznik nr 6 do SWZ.

 


Opublikowano: poniedziałek, 17 lipca 2023 12:04
Zmodyfikowano: poniedziałek, 21 sierpnia 2023 14:09

ŚODR_CZ/12/07/2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH OPERACJI „INICJATYWY SŁUŻĄCE WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU I SIECIOWANIE USŁUG NA PRZYKŁADZIE KACZAWSKIEJ GRUPY WSPÓŁPRACY- WYJAZD STUDYJNY”

Postępowanie jest prowadzone pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6869d007-23bd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie

Załącznik nr 4 Projektowanie postanowienia umowy

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. aktualności informacji

Załącznik nr 6 Harmonogram wyjazdu Studyjnego


Opublikowano: poniedziałek, 10 lipca 2023 11:24
Zmodyfikowano: poniedziałek, 24 lipca 2023 14:26

ŚODR_CZ/11/07/2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

INFORMACJA

o braku ofert

Informacja

INFORMACJA

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja - .pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu

pn. ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”

Adres prowadzonego postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09caaece-1e32-11ee-9aa3-96d3b4440790


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Projektowanie postanowienia umowy,

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. aktualności informacji.

 


Opublikowano: środa 07 czerwca 2023 10:34
Zmodyfikowano: poniedziałek, 10 lipca 2023 11:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - .pdf do pobrania.

 

Zawiadomienia o wyborze najkrzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkrzystniejszej oferty.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - .pdf do pobrania.

 

ŚODR_CZ/10/06/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 40 UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH OPERACJI „SZKOLENIE NA TEMAT AKTYWIZACJI GRUPY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI NA PRZYKŁADZIE ZAGRÓD EDUKACYJNYCH"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b00818cf-0496-11ee-9355-06954b8c6cb9


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ,

Załącznik nr 2 do SWZ FO,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ.


Opublikowano: czwartek, 25 maja 2023 12:36
Zmodyfikowano: piątek, 26 maja 2023 10:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie z wolnej ręki pn:

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

 


Opublikowano: poniedziałek, 22 maja 2023 13:58
Zmodyfikowano: wtorek, 6 czerwca 2023 08:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o otwartych ofertach

Informacja o otwartych ofertach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

pn. Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników operacji " Kryształowy ser - konkurs na najlepszy ser w województwie śląskim".

ŚODR_CZ/07/05/2023 data zamieszczenia 2023-05-22.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78ea71d8-f886-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ OPZ,

Załącznik nr 2 do SWZ FO,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy,

Załącznik nr 5 do SWZ Oswiadczenie dot. aktualnosci informacji

 


Opublikowano: poniedziałek, 22 maja 2023 13:34
Zmodyfikowano: środa, 24 maja 2023 10:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie z wolnej ręki pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

 


Opublikowano: piątek, 12 maja 2023 09:41
Zmodyfikowano: piątek, 19 maja 2023 13:58

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Świadczenie usług cateringowych w trakcie organizowanych demonstracji  ekologicznych w ramach  działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - poddziałanie 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00212431/01 data zamieszczenia 2023-05-11.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n.: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” - PODDZIAŁANIE 1.2. „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/06/05/2023, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.05.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00212431 wynosi:  2 400,00 zł brutto.

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 274 ust.1 Pzp dla wykonawcy.

Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9eddea33-f040-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 


Opublikowano: wtorek, 09 maja 2023 10:34
Zmodyfikowano: środa, 24 maja 2023 10:21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o otwarciu ofert dla postępowania:

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIŁALNOŚĆ INFORMACYJNA”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.05.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00205946.

Informacja o otwartych ofertach.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Świadczenie usług cateringowych w trakcie organizowanych demonstracji  ekologicznych w ramach  działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - poddziałanie 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205946/01 data zamieszczenia 2023-05-08.

Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcfe8115-edbe-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n.: „Świadczenie usług cateringowych w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - poddziałanie 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/05/05/2023, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.05.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00205946 dla każdej części wynosi:

część 1:           45 900,00zł brutto,
cześć 2:           22 500,00 zł brutto.


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 274 ust.1 Pzp dla wykonawcy.

 


Opublikowano: wtorek, 02 maja 2023 14:57
Zmodyfikowano: wtorek, 23 maja 2023 10:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 i 23.

Zawiadomienie o wyborze oferty,
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12 maja 2023.


Modyfikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 i 23.

Modyfikacja zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Informacja z otwarcia ofert

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o otwarciu ofert dla postępowania: Świadczenie usług w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.04.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00199490.

Informacja z otwarcia ofert,
Informacja z otwarcia ofert  z 12 maja 2023.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. Świadczenie usług w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00199490/01 data zamieszczenia 2023-04-29.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n.: „Świadczenie usług w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/04/04/2023, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.04.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00199490 dla każdej części wynosi:

część 1:           4 560,00zł brutto,
cześć 2:           2 088,00 zł brutto,
część 3:           5 736,00zł brutto,
część 4:           3 672,00 zł brutto,
część 5:          11 568,00 zł brutto,
część 6:           5 328,00 zł brutto,
część 7:           1 740,00 zł brutto,
część 8:           2 100,00 zł brutto,
część 9:           2 316,00 zł brutto,
część 10:         7 296,00 zł brutto,
część 11:         8 316,00 zł brutto,
część 12:         2 400,00 zł brutto,
część 13:         2 400,00 zł brutto,
część 14:         2 400,00 zł brutto,
część 15:         4 320,00 zł brutto,
część 16:         8 640,00 zł brutto,
część 17:         4 320,00 zł brutto,
część 18:         1 200,00 zł brutto,
część 19:         1 200,00 zł brutto,
część 20:         1 200,00 zł brutto,
część 21:         2 400,00 zł brutto,
część 22:         4 800,00 zł brutto,
część 23:         4 800,00 zł brutto. 

Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 94 800,00 zł brutto.


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 274 ust.1 Pzp dla wykonawcy

 


Opublikowano: wtorek, 02 maja 2023 14:43

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy dla zadania p.n:

„ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH

DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA”.

Numer ogłoszenia postępowania: 2023/BZP 00199488 data zamieszczenia: 2023-04-29

Załączniki:

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia

 


Opublikowano: wtorek, 25 kwietnia 2023 09:43
Zmodyfikowano: poniedziałek, 15 maja 2023 12:06

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.04.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00189991.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie w zakresie Części 1 i Części 2, zostało unieważnione na podstawie okoliczności, o której mowa w art. 255 pkt 3) tejże ustawy.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o otwarciu ofert dla postępowania:

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH DEMONSTRACJI EKOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIŁALNOŚĆ INFORMACYJNA”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.04.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00189991.

Informacja o otwartych ofertach.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.”Świadczenie usług cateringowych w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189991/01 data zamieszczenia 2023-04-24.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n. Świadczenie usług cateringowych w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/03/04/2023, ogłoszenie   2023/BZP 00189991/01 data zamieszczenia 2023-04-24 dla każdej części wynosi:

CZĘŚĆ 1 - 36.720,00 zł brutto (34.000,00 zł netto);
CZEŚĆ 2 - 18.000,00 zł brutto (16.666,67 zł netto);

Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 54.720,00zł brutto. (50.666,67 zł netto).

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 274 ust.1 Pzp dla wykonawcy.

 


Opublikowano: poniedziałek, 24 kwietnia 2023 11:09
Zmodyfikowano: środa, 17 maja 2023 12:47

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych części.

 

INFORMACJA O OTWARTYCH OFERTACH

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o otwarciu ofert dla postępowania:

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG DLA UCZESTNIKÓW DEMONSTRACJI Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA"

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21.04.2023 r., pod nr numerem ogłoszenia: 2023/BZP 00188051.

Informacja o otwartych ofertach.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Świadczenie usług dla uczestników demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - poddziałanie 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00188051/01 data zamieszczenia 2023-04-21.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n. Świadczenie usług dla uczestników demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/02/04/2023, ogłoszenie 2023/BZP 00188051 data zamieszczenia 2023-04-21 dla każdej części wynosi:          

CZĘŚĆ 1 - 12.480,00 zł brutto (10.373,99 zł netto);
CZEŚĆ 2 - 12.480,00 zł brutto (10.373,99 zł netto);
CZĘŚĆ 3 - 12.480,00 zł brutto (10.373,99 zł netto);
CZĘŚĆ 4 - 13 200,00 zł brutto (10 731,71 zł netto);
CZĘŚĆ 5 - 13 200,00 zł brutto (10 731,71 zł netto);
CZĘŚĆ 6 - 13 200,00 zł brutto (10 731,71 zł netto);
CZĘŚĆ 7 - 14 880,00 zł brutto (12 097,56 zł netto);
CZĘŚĆ 8 - 14 880,00 zł brutto (12 097,56 zł netto);
CZĘŚĆ 9 - 14 880,00 zł brutto (12 097,56 zł netto).

Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 121 680,00zł brutto. (98926,83 zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 274 ust.1 Pzp dla wykonawcy.

Program Demonstracji.

 


Opublikowano: czwartek, 13 kwietnia 2023 09:24
Zmodyfikowano: poniedziałek, 24 kwietnia 2023 10:48

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - usługi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy dla zadania p.n:

Świadczenie usług w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia postępowania: 2023/BZP 00173960/01 data zamieszczenia: 2023-04-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. Świadczenie usług w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173960/01 data zamieszczenia 2023-04-12.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n. Świadczenie usług w trakcie organizowanych demonstracji ekologicznych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzonego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/01/04/2023, ogłoszenie 2023/BZP 00173960/01 data zamieszczenia 2023-04-12 dla każdej części wynosi:

CZĘŚĆ 1 - 5 856,00zł brutto (5 422,22zł netto);
CZEŚĆ 2 - 4 992,00 zł brutto (4 622,22zł netto);
CZĘŚĆ 3 - 10 320,00zł brutto (9 555,56 zł netto);
CZĘŚĆ 4 - 11 280,00 zł brutto (10 444,44zł netto);
CZĘŚĆ 5 - 11 280,00 zł brutto (10 444,44zł netto);
CZĘŚĆ 6 - 5 136,00 zł brutto (4 755,56 zł netto);
CZĘŚĆ 7 - 6 072,00 zł brutto (5 622,22 zł netto);
CZĘŚĆ 8 - 4 920,00 zł brutto (4 555,56 zł netto);
CZĘŚĆ 9 - 5 712,00zł brutto (4 643,90 zł netto);
CZĘŚĆ 10 - 4 488,00zł brutto (3 648,78 zł netto);
CZĘŚĆ 11 - 8 136,00zł brutto (6 614,63 zł netto);
CZĘŚĆ 12 - 7 992,00 zł brutto (6 497,56 zł netto);
CZĘŚĆ 13 - 20 208,00 zł brutto (16 429,27 zł netto);
CZĘŚĆ 14 - 9 648,00 zł brutto (7 843,90zł netto);
CZĘŚĆ 15 - 2 940,00 zł brutto (2 390,24 zł netto);
CZĘŚĆ 16 - 3 300,00 zł brutto (2 682,93zł netto);
CZĘŚĆ 17 - 7 032,00 zł brutto (5 717,07 zł netto);
CZĘŚĆ 18 - 14 496,00zł brutto (11 785,37 zł netto);
CZĘŚĆ 19 - 13 116,00 zł brutto (10 663,41 zł netto).

Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 156 924,00zł brutto. (134 339,28 zł netto).

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 274 ust.1 Pzp dla wykonawcy.

  Opublikowano: wtorek, 07 marca 2023 09:06
Zmodyfikowano: środa 20 lipca 2023 09:37

Plan Zamówień Publicznych 2023- Modyfikacja

Plan Zamówień Publicznych 2023 - Modyfikacja 20.07.2023  - .pdf do pobrania.

 

Plan Zamówień Publicznych 2023- Modyfikacja

Plan Zamówień Publicznych 2023 - Modyfikacja 07.06.2023 - .pdf do pobrania.

Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok.

Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok - .pdf do pobrania.

 


Opublikowano: czwartek, 02 marca 2023 14:37
Zmodyfikowano: środa, 06 marca 2024 14:39

Korekta Protokołu postępowania

Korekta Protokołu postępowania.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół postępowania w trybie podstawowym.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 10.03.2023 r. Zamawiający Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:  USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ”AKTUALNE WYZWANIA W NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH UPRAWY ROŚLIN JAGODOWYCH NA PRZYKŁADZIE MALINY, BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ I TRUSKAWKI” W MIKOŁOWIE W DN. 14.03.2023.

Zamawiający informuje, że:

 • Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 6.202,50 PLN brutto.

 • Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
  1. SJESTA - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOHANDLOWE ALINA KALISZ-DUNIA 43-190 MIKOŁÓW UL. GLIWICKA 158A – cena 6.720 zł brutto;
  2. MULTI PAWEŁ KACZMARCZYK, OS. OGRODY 28, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – cena 4.984 zł brutto.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n.:

„ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PT. ”AKTUALNE WYZWANIA W NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH UPRAWY ROŚLIN JAGODOWYCH NA PRZYKŁADZIE MALINY, BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ I TRUSKAWKI” W MIKOŁOWIE W DN. 14.03.2023R."

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Il Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, Plan Operacyjny KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji i rozwoju obszarów wiejskich.

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00117604/01 z dnia 2023-03-02.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na realizację usługi cateringowej dla uczestników konferencji pt. ”Aktualne wyzwania w nowoczesnych technologiach uprawy roślin jagodowych na przykładzie maliny, borówki amerykańskiej i truskawki” w Mikołowie w dn. 14.03.2023 r. w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie . Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Il Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, Plan Operacyjny KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji i rozwoju obszarów wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR-C-SIR.4901.5.2023, ogłoszenie 2023/BZP 00117604 data zamieszczenia: 2023-03-02 wynosi: 8 500,00 zł brutto.


Załączniki:

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ,

Załącznik nr 2 do SWZ,

Załącznik nr 3 do SWZ,

Załącznik nr 3A do SWZ,

Załącznik nr 4 do SWZ,

Załącznik nr 5 do SWZ.

 


Opublikowano: poniedziałek, 12 grudnia 2022 15:24
Zmodyfikowano: środa, 21 grudnia 2022 15:09

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM - .pdf do pobrania.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - .pdf do pobrania.

 

Notatka z otwarcia ofert

Notatka z otwarcia ofert - .pdf do pobrania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

„SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE OLOGOWANYCH MATERIAŁÓW DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”, W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1. „WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI” W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480017/01/01, data zamieszczenia 2022-12-06.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania: p.n: „WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE OLOGOWANYCH MATERIAŁÓW DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”, W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1. „WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI” W RAMACH DZIAŁANIA „TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020 ".

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/01/12/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00480017/01/01, data zamieszczenia 2022-12-06, wynosi 121 680,00 zł brutto (98 926,83 zł netto).

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz ofertyZałącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie aktualizacyjne wykonawcy,

Wzory materiałów.


Opublikowano: czwartek, 01 grudnia 2022 09:27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup 15 sztuk komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem oraz torbami, zakup 1 sztuki komputera stacjonarnego DELL, zakup 3 sztuk monitora LG UM 69G.”

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Zakup 15 sztuk komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem oraz torbami, zakup 1 sztuki komputera stacjonarnego DELL, zakup 3 sztuk monitora LG UM 69G.”

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 70/126
Tel. 343770117, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Formularz ofertowy,

Wzór umowy.


Opublikowano: wtorek, 25 października 2022 08:09
Zmodyfikowano: poniedziałek, 07 listopada 2022 13:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postepowanie na wykonanie usługi polegającej na kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego pn.: „Innowacyjne metody przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych w małych gospodarstwach włoskich” w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Il Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, Plan Operacyjny KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji i rozwoju obszarów wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert z dnia 02.11.2022 r. na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR-C-SIR.4901.18.2022, ogłoszenie 2022/BZP 00406926/01 data zamieszczenia: 2022-10-24.

Lp Nazwa i adres Wykonawcy Kwota oferty
1.

SUN & MORE SP. Z O. O.
70-101 Szczecin
ul. Madalińskiego 8/215186 000,00 zł brutto
2.

Cristal Travelnet Sp. z o.o.
19-300 Ełk,
ul. Wojska Polskiego 34230 200,00 zł brutto
3.

ATTIS s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska
ul. Czerwonych Maków 10/37,
01-493 Warszawa179 310,00 zł brutto
4.

GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. jawna
ul. Tuszyńska 67,
95-030 Rzgów165 492,00 zł brutto

Oferty znajdują się w fazie procedowania na podstawie zapisów art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozstrzygnięcie postępowania planuje się w przyszłym tygodniu. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego pn.:

„INNOWACYJNE METODY PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH W MAŁYCH GOSPODARSTWACH WŁOSKICH”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406926/01 data zamieszczenia: 2022-10-24.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania pn.: „Innowacyjne metody przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych w małych gospodarstwach włoskich” w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Il Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, Plan Operacyjny KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji i rozwoju obszarów wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR-C-SIR.4901.18.2022, ogłoszenie 2022/BZP 00406926/01 data zamieszczenia: 2022-10-24 wynosi 280 000,00 zł brutto.


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ,

Załącznik nr 2 do SWZ,

Załącznik nr 3 do SWZ,

Załącznik nr 3A do SWZ,

Załącznik nr 4 do SWZ,

Załącznik nr 5 do SWZ,

Załącznik nr 6 do SWZ,

Załącznik nr 7 do SWZ.

 


Opublikowano: wtorek, 20 września 2022 08:55
Zmodyfikowano: wtorek, 20 września 2022 13:57

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - usługi


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o unieważnieniu na usługi dla zadania p.n:

„Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355291/01 data zamieszczenia: 2022-09-20.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania:

p.n: „Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020”

 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/02/09/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00331976/01 data zamieszczenia: 2022-09-02 jest identyczna dla każdej z 20 części zamówienia i wynosi 3.800,00 zł brutto (3.089,43zł netto) na jedną część. Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 68.400,00 zł brutto (55.609,75 zł netto).

 


Opublikowano: wtorek, 13 września 2022 08:58

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:  

„Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020."

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344221/01 data zamieszczenia 2022-09-12.


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie aktualizacyjne wykonawcy.

 


Opublikowano: poniedziałek, 05 września 2022 11:31
Zmodyfikowano: wtorek, 13 września 2022 08:46

OGŁOSZENIE O CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU - usługi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o częściowym unieważnieniu na usługi dla zadania p.n:

„Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343926/01 data zamieszczenia: 2022-09-12.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

„Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331976/01/01 data zamieszczenia 2022-09-02.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n: „Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/01/09/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00331976/01 data zamieszczenia: 2022-09-02 jest identyczna dla każdej z 20 części zamówienia i wynosi 3.800,00 zł brutto (3.089,43zł netto) na jedną część. Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 76.000,00 zł brutto (61.788,61 zł netto).

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie aktualizacyjne wykonawcy.

 


Opublikowano: piątek, 02 września 2022 16:19

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU – usługi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o UNIEWAŻNIENIU postępowania na wyłonienie Wykonawcy dla zadania p.n:

Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330636/01 data zamieszczenia: 2022-09-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym - Unieważnienie

 


Opublikowano: czwartek, 01 września 2022 11:17
Zmodyfikowano: poniedziałek, 12 września 2022 09:08

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy usługi dla zadania pn.:

„INNOWACJE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA TARGACH SOMMET DE L'ELEVAGE W CLERMONT-FERRAND ORAZ WSPÓŁPRACA W KRÓTKICH ŁAŃCUCHACH DOSTAW NA PRZYKŁADZIE FRANCUSKICH GOSPODARSTW”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338907/01 data zamieszczenia: 2022-08-31.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego pn.:

”INNOWACJE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA TARGACH SOMMET DE L'ELEVAGE W CLERMONT-FERRAND ORAZ WSPÓŁPRACA W KRÓTKICH ŁAŃCUCHACH DOSTAW NA PRZYKŁADZIE FRANCUSKICH GOSPODARSTW” W TERMINIE 02.10.2022 – 09.10.2022 ROKU.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328259/01 data zamieszczenia: 31.08.2022.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n.: ”INNOWACJE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA TARGACH SOMMET DE L'ELEVAGE W CLERMONT-FERRAND ORAZ WSPÓŁPRACA W KRÓTKICH ŁAŃCUCHACH DOSTAW NA PRZYKŁADZIE FRANCUSKICH GOSPODARSTW” W TERMINIE 02.10.2022 – 09.10.2022 ROKU. 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR-C-SIR.4901.14.2022, ogłoszenie Nr. 2022/BZP 00328259/01, data zamieszczenia: 2022.08.31, wynosi: 250 000,00 brutto.


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ,

Załącznik nr 2 do SWZ,

Załącznik nr 3 do SWZ,

Załącznik nr 3A do SWZ,

Załącznik nr 4 do SWZ,

Załącznik nr 5 do SWZ,

Załącznik nr 6 do SWZ,

Załącznik nr 7 do SWZ.

 


Opublikowano: piątek, 26 sierpnia 2022 11:18
Zmodyfikowano: piątek, 02 września 2022 08:55

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320876/01 data zamieszczenia 2022-08-25.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n: Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej".

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/07/08/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00320876/01 data zamieszczenia: 2022-08-25 jest identyczna dla każdej z 20 części zamówienia i wynosi 3.800,00 zł brutto (3.089,43zł netto) na jedną część. Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 76.000,00 zł brutto (61.788,61 zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Bioróżnorodność,

Załącznik nr 2 do SWZ oferta Bioróżnorodność,

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Bioróżnorodność,

Załącznik nr 4 do SWZ umowa Bioróżnorodność,

Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie aktualizacyjne Bioróżnorodność.

 


Opublikowano: piątek, 19 sierpnia 2022 14:54
Zmodyfikowano: poniedziałek, 05 września 2022 13:39

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n:

„Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332690/01 data zamieszczenia: 2022-09-05.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n :

„Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312395/01 data zamieszczenia: 2022-08-19

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n: „Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/05/08/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00312395/01 data zamieszczenia 2022-08-19 wynosi 292.128,33zł brutto (237.502,71zł netto).

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.


Opublikowano: piątek, 19 sierpnia 2022 12:58

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o UNIEWAŻNIENIU postępowania robót budowlanych dla zadania p.n:

Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311974/01 data zamieszczenia: 2022-08-19

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 


Opublikowano: piątek, 19 sierpnia 2022 08:34

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania:

p.n: „Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice”

 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/01/08/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00292992/01 data zamieszczenia 2022-08-04 wynosi 292.128,33zł brutto (237.502,70zł netto).


Opublikowano: środa, 17 sierpnia 2022 12:04
Zmodyfikowano: środa, 31 sierpnia 2022 10:03


OGŁOSZENIE O CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU - usługi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o częściowym unieważnieniu na usługi dla zadania p.n: „Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320865/01 data zamieszczenia: 2022-08-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

I N F O R M A C J A

Notatka z otwarcia ofert - załącznik do pobrania.

 

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

Załącznik nr 1 di SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia,

UWAGA ZAKTUALIZOWANY w pkt2 Opis Przedmiotu Zamówienia,

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania p.n:

"Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020."

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307062/01 data zamieszczenia 2022-08-17.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczącego postępowania p.n: „Kompleksowa obsługa szkoleń „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/04/08/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00307062/01 data zamieszczenia: 2022-08-17 jest identyczna dla każdej z 21 części zamówienia i wynosi 3.800,00 zł brutto (3.089,43zł netto) na jedną część. Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 79.800,00 zł brutto (64.878,03 zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie aktualizacyjne wykonawcy.

 


Opublikowano: środa, 17 sierpnia 2022 11:47
Zmodyfikowano: czwartek, 01 września 2022 09:56

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - dostawy

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy dla zadania p.n:

„Wydruk materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie ologowanych materiałów dla uczestników szkoleń "Obowiązki rolnika w  świetle ustawy prawo wodne"  w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325711/01 data zamieszczenia: 2022-08-30.


Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

I N F O R M A C J A

Notatka z otwarcia ofert - załącznik do pobrania.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania usługi p.n:

„Wydruk materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie ologowanych materiałów dla uczestników szkoleń "Obowiązki rolnika w  świetle ustawy prawo wodne"  w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306989/01 data zamieszczenia 2022-08-16.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n: „Wydruk materiałów szkoleniowych oraz przygotowanie ologowanych materiałów dla uczestników szkoleń "Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne" w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/03/08/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00306989/01 data zamieszczenia: 2022-08-16 wynosi 22.000,00 zł brutto (17.886,18 zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie aktualizacyjne,

Załączniki nr 6,7,8 – Wzory poszczególnych rodzajów materiałów szkoleniowych.

 


Opublikowano: środa, 17 sierpnia 2022 09:23
Zmodyfikowano: środa, 31 sierpnia 2022 09:51

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - usługi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o UNIEWAŻNIENIU postępowania wyłonienia Wykonawcy na usługę dla zadania p.n: „Kompleksowa obsługa szkoleń w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020’’dla operacji „Obowiązki Rolnika w świetle ustawy prawo wodne”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00318794/01 data zamieszczenia: 2022-08-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym - Unieważnienie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania usługi p.n:

„Kompleksowa obsługa szkoleń w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020’’dla operacji „Obowiązki Rolnika w świetle ustawy prawo wodne”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307060/01 data zamieszczenia 2022-08-16.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania: p.n: „Kompleksowa obsługa szkoleń w projekcie realizowanym przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020’’ dla operacji „Obowiązki Rolnika w świetle ustawy prawo wodne”

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/02/08/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00307060/01 data zamieszczenia: 2022-08-16 jest identyczna dla każdej z 96 części zamówienia i wynosi 3.800,00 zł brutto (3.089,43zł netto) na jedną część. Łączna wartość szacunkowa całego zamówienia wynosi 364.800,00 zł brutto (296.585,37zł netto). 


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp dla wykonawcy,

Załącznik nr 4  – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie aktualizacyjne.

 


Opublikowano: piątek, 12 sierpnia 2022 08:55
Zmodyfikowano: wtorek, 16 sierpnia 2022 14:07

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n:

„Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305653/01 data zamieszczenia: 2022-08-16.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania:

p.n: „Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała

w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27".”


Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/03/07/2022, ogłoszenie 2022/BZP 00280468/01 data zamieszczenia: 2022-07-27 wynosi 479.537,14zł brutto (389.867,59zł netto).

 


Opublikowano: poniedziałek, 8 sierpnia 2022 08:24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych polegających na:

„Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292992/01 data zamieszczenia: 2022-08-04.

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.


Opublikowano: czwartek, 28 lipca 2022 12:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych polegających na:

 

 

„Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280468/01 data zamieszczenia: 2022-07-27.

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.


Opublikowano: czwartek, 07 lipca 2022 11:14
Zmodyfikowano: piątek, 18 lipca 2022 09:43

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - dostawa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n: 

„Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257844/01 data zamieszczenia: 2022-07-15


Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n:

 „Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa ".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242646/01 data zamieszczenia 2022-07-07.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n: „Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa ". Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/02/07/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00242646/01 data zamieszczenia 2022-07-07 wynosi 450.000,00zł brutto (365.853,65zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie.

 


Opublikowano: czwartek, 07 lipca 2022 10:32
Zmodyfikowano: piątek, 22 lipca 2022 13:43

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n:

„Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku „Rybaczówka”, zlokalizowanego w miejscowości Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą ".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272384/01 data zamieszczenia: 2022-07-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n:

„Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku „Rybaczówka”, zlokalizowanego w miejscowości Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą ".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242464/01 data zamieszczenia 2022-07-06.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n: „Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku „Rybaczówka”, zlokalizowanego w miejscowości Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą ".

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/01/07/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00242464/01 data zamieszczenia 2022-07-06 wynosi 176.155,59zł brutto (143.215,92zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_TechnicznaDokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: wtorek, 21 czerwca 2022 08:32

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych w Trybie Zamówienia z wolnej ręki  art. 305 pkt 2) PZP dla zadania p.n:

„Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku Białej’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215284/01 data zamieszczenia: 2022-06-20.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Zamówienia z Wolnej Ręki.

 


Opublikowano: środa, 15 czerwca 2022 09:52
Zmodyfikowano: środa, 06 lipca 2022 08:51

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n: Wykonanie projektu inwestycji p.n. „Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku-Białej”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238546/01 data zamieszczenia 2022-07-05.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n:

Wykonanie projektu inwestycji p.n. „Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku-Białej”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208988/01, data zamieszczenia: 2022-06-14.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania: Wykonanie projektu inwestycji p.n. „Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku-Białej”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/04/06/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00208988/01 data zamieszczenia 2022-06-14 wynosi 86.100,00 zł brutto (70.000,00 zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: wtorek, 14 czerwca 2022 10:57
Zmodyfikowano: środa, 28 czerwca 2022 10:12

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy usługi  dla zadania p.n.:

„Prezentacja nowych trendów i innowacji ekologicznych na międzynarodowych targach ekologicznych Biofach w Norymberdze oraz dobre praktyki na przykładzie niemieckich gospodarstw ekologicznych w terminie 25-29.07.2022 roku."

Numer ogłoszenia:  2022/BZP 00226391/01 data zamieszczenia 2022-06-27.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół postępowania w trybie podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pt.:

„Prezentacja nowych trendów i innowacji ekologicznych na międzynarodowych targach ekologicznych BIOFACH w Norymberdze oraz dobre praktyki na przykładzie niemieckich gospodarstw ekologicznych”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP/00207133 z dn.13.06.2022.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotycząca postępowania p.n: „Prezentacja nowych trendów i innowacji ekologicznych na międzynarodowych targach ekologicznych BIOFACH w Norymberdze oraz dobre praktyki na przykładzie niemieckich gospodarstw ekologicznych”.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - do pobrania.


Załączniki:

Ogłoszrenie o Zamówieniu,

SWZ,

Załącznik nr 1 do SWZ OPZ,

Załącznik nr 2 do SWZ,

Załącznik nr 3 do SWZ,

Załącznik nr 3A do SWZ,

Załącznik nr 4 do SWZ,

Załącznik nr 5 do SWZ,

Załącznik nr 6 do SWZ,

Załącznik nr 7 do SWZ.

 


Opublikowano: wtorek, 14 czerwca 2022 09:41
Zmodyfikowano: środa, 06 lipca 2022 08:42

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n: „Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Mikołów’’.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238180/01 data zamieszczenia: 2022-07-05.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n:

 „Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Mikołów’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205322/01, data zamieszczenia: 2022-06-12.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n: Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Mikołów”. 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/03/06/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00205322/01 data zamieszczenia 2022-06-12 wynosi 434.034,09zł brutto (352.873,24zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_TechnicznaDokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: wtorek, 14 czerwca 2022 09:28
Zmodyfikowano: środa, 06 lipca 2022 09:03

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n: „Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238315/01 data zamieszczenia 2022-07-05.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n:

 „Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126”

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205286/01, data zamieszczenia: 2022-06-11.

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n: Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/02/06/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00205286/01 data zamieszczenia 2022-06-11 wynosi 294.768,52zł brutto (239.649,20zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_TechnicznaDokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: piątek, 10 czerwca 2022 10:32

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n:

„Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku-Białej’’

Numer ogłoszenia: Nr 2022/BZP 00173011/01 data zamieszczenia 2022-05-24

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie podstawowym.

 


 Opublikowano: czwartek, 09 czerwca 2022 14:52

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych w Trybie Zamówienia z wolnej ręki  art. 305 pkt 2) PZP dla zadania p.n:

,,Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej".

 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201207/01 data zamieszczenia: 2022-06-10.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Zamówienia z Wolnej Ręki.

 


Opublikowano: wtorek, 24 maja 2022 12:04
Zmodyfikowano: środa, 08 czerwca 2022 08:55

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n :


„Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku-Białej."


Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173011/01 data zamieszczenia: 2022-05-24.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotycząca postępowania p.n: „Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku-Białej”.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/04/05/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00173011/01 data zamieszczenia 2022-05-24 wynosi 135.038,00zł brutto (109.786,00zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: piątek, 20 maja 2022 14:04
Zmodyfikowano: środa, 08 czerwca 2022 14:42

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o Unieważnieniu Postępowania Przetargowego dla zadania p.n:

„Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku Białej.’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197109/01 data zamieszczenia: 2022-06-07.

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n:

 „Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku-Białej.’’


Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169216/01, data zamieszczenia: 2022-05-20.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotycząca postępowania p.n:

„Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku Białej”

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr ŚODR_CZ/03/05/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00169216/01 data zamieszczenia 2022-05-20 wynosi 189.909,00 zł brutto (154.397,56 zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: czwartek, 19 maja 2022 11:02
Zmodyfikowano: wtorek, 07 czerwca 2022 09:01

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyniku postępowania: „Zakup 4 komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem, zakup 4 nagrywarek CD/DVD, zakup 4 toreb na komputery - PL FADN."
Na dostawcę sprzętu komputerowego została wybrana firma PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, ponieważ złożona oferta spełniała wszystkie wymagania formalne i jest najkorzystniejsza cenowo.

Informacja o Wyniku Postępowania.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup 4 komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem, zakup 4 nagrywarek CD/DVD, zakup 4 toreb na komputery - PL FADN."


Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Zakup 4 komputerów (laptop) wraz z oprogramowaniem, zakup 4 nagrywarek CD/DVD, zakup 4 toreb na komputery - PL FADN”.

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 70/126
Tel. 343770117, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Formularz ofertowy,

Wzór umowy.

 


Opublikowano: wtorek, 10 maja 2022 10:36
Zmodyfikowano: wtorek, 24 maja 2022 13:41

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyniku postępowania: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie dla pracowników SIR”.
Na dostawcę sprzętu komputerowego została wybrana firma INFUS Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7a/4 10-268 Olsztyn, ponieważ złożona oferta spełniała wszystkie wymagania formalne i jest najkorzystniejsza cenowo.

Wyłoniony wykonawca z powodu błędu w ofertowaniu nie jest w stanie zrealizować zamówienia. W związku z powyższym na dostawcę sprzętu zostaje wybrany „Serwis komputerowy IT” ul. Krakowska 28, 34-100 Wadowice z kwotą 24051,95 zł netto za realizację całości zamówienia.

Informacja o Wyniku Postępowania.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

"Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie dla pracowników SIR".

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie dla pracowników SIR”.

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 70/126
Tel. 343770117, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Formularz ofertowy,

Wzór umowy.

 


Opublikowano: piątek, 06 maja 2022 14:42
Zmodyfikowano: poniedziałek, 23 maja 2022 13:51

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n:

„Dostawa  i montaż dźwigu elektrycznego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172021/01 data zamieszczenia: 2022-05-23

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n:

„Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24’’


Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148307/01, data zamieszczenia: 2022-05-06,

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n:

„Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24’’.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/02/05/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00148307/01 data zamieszczenia: 2022-05-06 wynosi 514.015,01zł brutto (417.898,38zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: piątek, 06 maja 2022 10:12
Zmodyfikowano: poniedziałek, 23 maja 2022 13:02

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o Unieważnieniu Postępowania Przetargowego dla zadania p.n:

„Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej.’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171800/01 data zamieszczenia: 2022-05-23

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonania robót budowlanych zadania p.n :

„Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej’’

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146813/01 data zamieszczenia: 2022-05-05.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotyczący postępowania p.n:

„Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej.”

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/01/05/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00146813/01 data zamieszczenia 2022-05-06 wynosi 73.143,59zł brutto (59.466,33zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: środa, 27 kwietnia 2022 10:57
Zmodyfikowano: czwartek, 16 maja 2022 12:47

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania p.n:

„Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.’’

 
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159542/01 data zamieszczenia: 2022-05-16.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
,

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonanie robót budowlanych polegających na

 

„Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126’’


Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136631/01, data zamieszczenia: 2022-04-27.

 

I N F O R M A C J A

o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia dotycząca postępowania p.n:

Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126."

 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  Nr ŚODR_CZ/02/04/2022, ogłoszenie Nr 2022/BZP 00136631/01 data zamieszczenia 2022-04-27 wynosi 622.136,64zł brutto (505.802,00zł netto).


Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 5 - Dokumentacja_Techniczna.

 


Opublikowano: środa, 20 kwietnia 2022 14:07
Zmodyfikowano: piątek, 06 maja 2022 10:21

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Unieważnia Postępowanie w Trybie Podstawowym dla zadania p.n:

„Dostawa  i montaż dźwigu elektrycznego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24’’


Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania - Unieważnienie

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonanie robót budowlanych polegających na:

„Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24’’


Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127071/01 data zamieszczenia: 2022-04-20.

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie dla zadania p.n:

„Dostawa i montaż dźwigu elektrycznego (dostosowanego dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24’’ informuje, że zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/01/04/2022, ogłoszenie nr 2022/BZP 00127071/01 wynosi 514.015,00zł brutto (417.898,00zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: środa, 12 stycznia 2022 08:39
Zmodyfikowano: poniedziałek, 24 stycznia 2022 16:02

 

Informacja o unieważnieniu Postępowania

Postępowanie na udzielenie zamówienia na „Kompleksową organizację i obsługę szkoleń dla „Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" opublikowane w dniu 12 stycznia 2022 roku zostaje unieważnione w związku z rosnącą ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksową organizację i obsługi szkoleń dla „Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”


Przedmiotem zamówienia jest organizacja 6 szkoleń (2 dwa pakiety po trzy szkolenia szczegółowo opisane w załączniku nr 2.)

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 27 stycznia 2022.r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Kompleksową organizację i obsługi szkoleń dla „Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę można również przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 70/126
Tel. 343770117 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - opis zamówienia,

Załącznik nr 3a - Umowa Pakiet I,

Załącznik nr 3b - Umowa Pakiet II,

Załącznik nr 4 - oznaczenie sali,

Załącznik nr 5 - eDWIN_logo,

Załącznik nr 6 - logo-unijne,

Załącznik nr 7 - okładka,

Załącznik nr 8 - RODO.

 


Opublikowano: poniedziałek, 21 grudnia 2021 10:31

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY - roboty budowlane


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje o wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych polegających na:

 

Przebudowa Budynku Hotelu „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00323713/01, data zamieszczenia: 21.12.2021.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Protokół Postępowania w Trybie PodstawowymProtokół Postępowania w Trybie Podstawowym.

 

Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: środa, 17 listopada 2021 12:17
Zmodyfikowano: piątek, 03 grudnia 2021  10:02

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

"Zakup sprzętu komputerowego
na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ".


Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu 12 sztuk komputerów przenośnych oraz 3 sztuk monitorów.

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2021.r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie”.

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Wyszyńskiego 70/126
Tel. 343770117 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Formularz ofertowy.

 


Opublikowano: środa, 17 listopada 2021 11:43
Zmodyfikowano: czwartek, 02 grudnia 2021  11:44

 

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.pdf

 

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert wykonanie robót budowlanych polegających na:

Przebudowa Budynku Hotelu „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych


Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00268329/01, data zamieszczenia: 15.11.2021

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/05/11/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00268329/01 wynosi 274.900zł brutto (223.495,93zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: poniedziałek, 18 października 2021 15:10
Zmodyfikowano: poniedziałek, 08 listopada 2021  09:40

 

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym.pdf

 

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

Informacja o złożonych ofertach

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego nr ŚODR_CZ/03/10/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00234205/01 w określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły następujące oferty:

1. TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów - cena 360.000,00 zł brutto.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Przebudowa Budynku Hotelu „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234205/01, data zamieszczenia: 18.10.2021.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/03/10/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00234205/01 wynosi 274.900zł brutto (223.495,93zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA - projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: wtorek, 12 października 2021 09:45

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie:

Badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2021 i 2022 rok.

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 


Opublikowano: czwartek, 7 października 2021 08:18
Zmodyfikowano: poniedziałek, 15 listopada 2021 10:21

 

Protokół Postępowania w Trybie Zamówienia z Wolnej Ręki

Protokół Postępowania w Trybie Zamówienia z Wolnej Ręki.pdf

 

 

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania.pdf

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Przebudowa Budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Oddział Bielsko-Biała ul. Generała Mieczysława Boruty Spiechowicza 24 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00219580/01, data zamieszczenia: 06.10.2021 r.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/02/10/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00219580/01 wynosi 393.600,00zł brutto (320.000,00zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacka Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: środa, 29 września 2021 15:10
Zmodyfikowano: piątek, 15 października 2021  12:41

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o Unieważnieniu w BZP

Protokół Postępowania w Trybie Podstawowym

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego nr ŚODR_CZ/01/09/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00196437/01 w określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły następujące oferty:

1. TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów - cena 687.555,07zł brutto.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na:

 

Przebudowie Budynku Hotelowego „AGRO” w Mikołowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196437/01, data zamieszczenia: 29.09.2021.

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr ŚODR_CZ/01/09/2021, ogłoszenie nr 2021/BZP 00196437/01 wynosi 274.900zł brutto (223.495,93zł netto).

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu,

Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Decyzja,

Załącznik nr 1 do SWZ UMOWA- projekt,

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie,

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie,

Dokumentacja_techniczna.

 


Opublikowano: poniedziałek, 20 września 2021 09:10

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126 w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

 

"Dostawę sprzętu komputerowego dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (POPC.02.01.00-00-0100/19-00)".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do prezentacji danych.

 

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

 

Ofertę na „Formularzu Ofertowym” należy złożyć w terminie do dnia 05 pażdziernika 2021.r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz tytuł:

„Dostawa zestawu do prezentacji danych”

 

Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów.

 

Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mail lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na adres:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

42-200 Częstochowa

ul. Wyszyńskiego 70/126

Tel. 343770117 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba do kontaktu:

Wojciech Dobrzański - tel: 343770115,

Piotr Sykuła - tel: 343770134.

 

Załączniki:

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Zapytanie ofertowe


Opublikowano: czwartek, 10 października 2019 13:49

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy ŚODR.C.K.262.2.2019

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2019 i 2020 rok.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy


Opublikowano: piątek, 27 września 2019 14:49

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach operacji pn. „Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w województwie śląskim”

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o udzieleniu zamówienia


Opublikowano: czwartek, 19 września 2019 13:14

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do Włoch w ramach operacji pn. „Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w województwie śląskim”

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania


Opublikowano: czwartek, 06 września 2019 12:27

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego do województwa podkarpackiego w ramach operacji pn. "Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina/soków jako szansa na rozwój gospodarstw rolnych"

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


Opublikowano: czwartek, 08 sierpnia 2019 13:57

OGŁOSZENIE

Na zakup usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej organizacji projektu pn. „Nowoczesne technologie i problemy przy uprawie warzyw korzeniowych oraz roślin okopowych” – wyjazd studyjny Belgia – Holandia.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


Opublikowano: wtorek, 26 marca 2019 07:57

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W załączeniu:

Załącznik

 


Opublikowano: czwartek, 03 stycznia 2019 14:49

W związku z nierozstrzygnięciem zapytania ofertowego znak sprawy ŚODR.C.K.262.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 ponownie składamy zapytanie na  badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2018 i 2019 rok.

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy ŚODR.C.K.262.1.2019

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2018 i 2019 rok.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 


Opublikowano: poniedziałek, 19 listopada 2018 13:49

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy ŚODR.C.K.262.1.2018

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za 2018 rok.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

 


Opublikowano: środa, 31 października 2018 15:49

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR-C-Ti-261.1.2018

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę komputerów przenośnych typu laptop oraz dostawę licencji oprogramowania biurowego dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie”.

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania

Formularz oferty

Wzór umowy - załącznik nr 5a - komputery przenośne

Wzór umowy - załącznik nr 5b - oprogramowanie

Obowiązek informacyjny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacje treści SIWZ dokonane w Rozdziale 1 SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy - Zadanie nr 1

Załącznik nr 1 do umowy - Zadanie nr 2

informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu


 Opublikowano: środa, 18 lipca 2018 13:49

Zapytanie ofertowe/ znak sprawy 448/ROW/C/2018

Na wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii pn. „Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości  i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Austrii”. Zadanie jest realizowane w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2017-2018. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematy II Pomocy Technicznej „ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz oferty 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Kalkulacja kosztów

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług

Zacznik nr 1 do Umowy Podstawowej - Umowa powierzenia

Zacznik nr 1 do Umowy Powierzenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Opublikowano: wtorek, 08 maja 2018 09:49

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR.CA.AG/313/3131/2/2018

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizację budynku hotelowego położonego przy ul. Gliwickiej 85, 43-190 Mikołów - bez strony południowej ze zględu na planowaną rozbudowę”.

W załączeniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UZP 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROJEKT UMOWY - ZAŁ. NR 5
PRZEDMIAR
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU (STWIOR)
INFORMACJA Z ART.86 UST.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Opublikowano: czwartek, 12 kwietnia 2018 12:44

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR.CA.AG/313/3131/1/2018

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126”.

W załączeniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UZP 
OFERTA + OŚWIADCZENIA
PROJEKT UMOWY
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR4
WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
KONCEPCJA ARCH. ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
PFU ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
INFORMACJA Z ART.86 UST.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Opublikowano: środa, 21 marca 2018 13:10

Przetarg nieograniczony / znak sprawy ŚODR.CA.AG/313/3131/1/2018

 

ŚODR w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126”.

 

W załączeniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UZP 
OFERTA + OŚWIADCZENIA
PROJEKT UMOWY
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR4
WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA
KONCEPCJA ARCH. ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
PFU ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
INFORMACJA Z ART.86 UST.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Opublikowano: wtorek, 20 marca 2018 12:30

 

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 222/ROW/C/2018

Przedmiotem zamówienia jest całościowa realizacja operacji pn. „Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi” polegającej na przeszkoleniu doradców,. przeszkoleniu rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich jako przyszłych członków potencjalnych Grup Operacyjnych. Wypracowanie metod i modeli współpracy z rolnikami nt. innowacji w rolnictwie. Operacja realizowana w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

WZÓR UMOWY (134 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (266 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (994 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (277 KB)
ZAŁĄCZNIK NR 4_ZAPYTANIE OFERTOWE (1,5 MB)
ZAŁĄCZNIK NR 5 (334 KB)
WYBÓR OFERTY (353 KB)


 
Opublikowano: czwartek, 30 listopada 2017 13:30
 
Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 785/AG/C/2017

„Zapytanie ofertowe na którego przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodów osobowych dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie”
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz załącznik modyfikujący zapytanie ofertowe 785/AG/C/2017
 

Opublikowano: poniedziałek, 13 listopada 2017 14:35
 
Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 719/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi serwisu kawowego oraz obiadu dla 80 uczestników  KONFERENCJI  pn.„Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT" realizowanej w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszejinformacja o wyborze najkorzystniejszej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 719 ROW C 2017
WZÓR UMOWY 719 ROW C 2017
FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 5


Opublikowano: wtorek, 10 października 2017 13:10

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 620/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  uczestników wyjazdu studyjnego do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, w liczbie 45 osób realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich pt. „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich – wyjazd studyjny”

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe TRANSPORT nr 620 ROW C 2017
FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 5
PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO RZUCHOWA
UMOWA TRANSPORT ZN.SPR.620 ROW C 2017


Opublikowano: poniedziałek, 25 września 2017 13:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 601/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi wyżywienia t.j.  SERWISU KAWOWEGO, OBIADU,POCZĘSTUNKU dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego  do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.
Projekt pn. „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich – wyjazd studyjny” realizowany jest w ramach PO 2016-2017 KSOW
w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE WYŻYWIENIE ZN.SPR.601 ROW C 2017
FORMULARZ OFERTY ZAŁ.NR 5
UMOWA WYŻYWIENIE ZN.SPR.601 ROW C 2017

 


Opublikowano: poniedziałek, 25 września 2017 13:05 

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 600/ROW/C/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  uczestników wyjazdu studyjnego do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, w liczbie 45 osób realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich pt. „ Zapoznanie z dobrymi praktykami współpracy na przykładzie grup producenckich – wyjazd studyjny”

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:
 

 


Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 564/PMŁ/OM/2017
na wykonanie

usługi wyżywienia, tj. serwisu kawowego oraz obiadu dwudaniowego dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego pn.„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego"realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe obiad 29.09.2017 r.
UMOWA NA USLUGĘ WYŻYWIENIA - 29.09.2017 r.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu z 08.02.2017 r.
Harmonogram wyjazdu studyjnego


Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 563/PMŁ/OM/2017
na wykonanie


usługi wyżywienia, tj. serwisu kawowego oraz obiadu dwudaniowego dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego pn.„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe obiad 28.09.2017
UMOWA NA USŁUGĘ WYŻYWIENIA - 28.09.2017 r.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu z 08.02.2017 r.
Harmonogram wyjazdu studyjnego


Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 562/PMŁ/OM/2017
na wykonanie

usługi noclegu oraz wyżywienia  dla 45 uczestników wyjazdu studyjnego pn.„Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego". realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

 

Opublikowano: środa, 06 września 2017 10:05

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 561/PMŁ/OM/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  uczestników wyjazdu studyjnego do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w liczbie 45 osób realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich podejmującego tematykę „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego.".

powyżej 20 000 PLN netto - poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:
 

Opublikowano: wtorek, 27 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 440/PKK/C/2017
na wykonanie

usługi polegającej na zorganizowaniu pobytu obejmującej: nocleg, wyżywienie, sala szkoleniowa dla  40 uczestników wyjazdu studyjnego pn.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich do miejscowości Koryciny, woj. podlaskie
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa
Załącznik do umowy nr 2_program wyjazdu


Opublikowano: wtorek, 27 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 444/PKK/C/2017
na wykonanie

usługi wyżywienia t.j.  obiadu dwudaniowego dla 40 uczestników wyjazdu studyjnego pt.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto

195

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: wtorek, 27 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 439/PKK/C/2017
na wykonanie

usługi transportu autokarowego dla  40 uczestników wyjazdu studyjnego pn.  „Uprawa ziół, ich innowacyjne wykorzystanie szansą rozwoju obszarów wiejskich powiatu kłobuckiego”  realizowanego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich  do miejscowości Koryciny, powiat siemiatycki, woj. podlaskie
powyżej 20 000 PLN netto – poniżej 30 000 euro netto

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa
Załącznik do umowy nr 2_program wyjazdu


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 349/TPRiD/OM/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia – serwisu kawowego i obiadu dwudaniowego podczas konferencji w Mikołowie dnia 28 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 348/TPRiD/OM/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia – serwisu kawowego i obiadu dwudaniowego podczas konferencji w Częstochowie dnia 27 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 347/TPRiD/OM/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia – serwisu kawowego i obiadu dwudaniowego podczas wyjazdu studyjnego do Jadwisina dnia 20 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: piątek, 02 czerwca 2017 10:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 346/TPRiD/OM/2017

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportu autokarowego na jednodniowy wyjazd studyjny do Jadwisina dnia 20 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa


Opublikowano: czwartek, 25 maja 2017 09:40

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 334/REiOŚ/C/2017

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi serwisu kawowego podczas wyjazdu studyjnego do Puław dnia 7 czerwca 2017 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o unieważnieniu postępowania
dokumentacja z przeprowadonego zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe
formularz oferty
umowa


Opublikowano: poniedziałek, 22 maja 2017 10:52

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 311/REiOŚ/C/2017

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportu autokarowego na jednodniowy wyjazd studyjny do Puław dnia 7 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadonego zapytania ofertowego

informacja o dokonanej modyfikacji
zapytanie ofertowe zmodyfikowany 23.05.2017 r.
umowa zmodyfikowane 23.05.2017 r.

zapytanie ofertowe 
formularz ofertowy
umowa


 Opublikowano: poniedziałek, 22 maja 2017 10:52

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy 312/REiOŚ/C/2017


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wyżywienia - obiadu dwudaniowego podczas wyjazdu studyjnego do Puław dnia 7 czerwca 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumentacja z przeprowadonego zapytania ofertowego

informacja o dokonanej modyfikacji
zapytanie ofertowe zmodyfikowany 23.05.2017 r.
umowa zmodyfikowane 23.05.2017 r.

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
umowa


Opublikowano: czwartek, 02 marca 2017 15:07

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy AG-3721-1/17

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW i Assistance o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:


Zapytanie ofertowe ubezpieczenia komunikacyjne 2017
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - zestawienie pojazdów
Załącznik nr 4 - szkodowość komunikacja
Załącznik nr 5 - szkodowość komunikacja

669

Opublikowano: wtorek, 31 stycznia 2017 14:03

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy AG-3721-1/17

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:


Formularz zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia
Załącznik nr 2 - zestawienie budynków
Załącznik nr 3 - wyposażenie
Załącznik nr 4 - wykaz placówek ŚODR
Załącznik nr 5 - zestawienie pojazdów
Załącznik nr 6 - szkodowość komunikacja
Załącznik nr 7 - szkodowość komunikacja cz. 2
Załącznik nr 8 - szkodowość OC


Opublikowano: poniedziałek, 23 stycznia 2017 10:00

Ogłoszenie
o przetargu publicznym

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza III przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET AVEO
 • nr rejestracyjny SC 63 791
 • rok produkcji 09.12.2004
 • przebieg 170 550 km
 • cena wywoławcza 2812,50 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 281,25 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 30.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

Opublikowano: czwartek, 05 stycznia 2017 09:00

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza II przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET EPICA
 • nr rejestracyjny SC 84 326
 • rok produkcji 05.12.2006
 • przebieg 302 412 km
 • cena wywoławcza 8250 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 825 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 11.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

W załączeniu:

ogłoszenie o przetrargu
ZARZĄDZENIE Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Regulamin Publicznego przetargu w formie licytacji


Opublikowano: czwartek, 05, stycznia 2017 09:00
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza II przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego
 1. CHEVROLET AVEO
 • nr rejestracyjny SC 63 791
 • rok produkcji 09.12.2004
 • przebieg 170 550 km
 • cena wywoławcza 3750 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 375 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 11.01.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

W załączeniu:


Opublikowano: środa, 28, grudnia 2016 08:35
Zapytanie Ofertowe / znak sprawy AG-620-1-C-2016
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych w roku 2017 o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:
 
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/AG-620/zał_nr_1_szacunkowe_zapotrzebowanie_na_art_biurowe.pdf""Załącznik nr 1 - szacunkowe zapotrzebowanie na materiały biurowe przewidziane do zakupu w 2017 roku
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/AG-620/zał_nr_2_wzór_umowy.pdf""Załącznik nr 2 - projekt umowy

Opublikowano: czwartek, 22, grudnia 2016 08:03

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET EPICA
 • nr rejestracyjny SC 84 326
 • rok produkcji 05.12.2006
 • przebieg 302 412 km
 • cena wywoławcza 11 000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 1 100 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 04.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/epica/ogłoszenie%20o%20przetagu%20publicznym.doc""Ogłoszenie o przetrargu
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/epica/ZARZĄDZENIE%20NR34%20(2).doc""ZARZĄDZENIE Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Opublikowano: czwartek, 22, grudnia 2016 08:03

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 34/2016 z dnia 21.12.2016r. ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. CHEVROLET AVEO
 • nr rejestracyjny SC 63 791
 • rok produkcji 09.12.2004
 • przebieg 170 550 km
 • cena wywoławcza 5 000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 500 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 04.01.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/aveo/ogłoszenie%20o%20przetagu%20publicznym.doc""Ogłoszenie o przetrargu
a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/aveo/ZARZĄDZENIE%20NR34%20(2).doc""ZARZĄDZENIE Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Opublikowano: poniedziałek, 21, listopada 2016 09:15
 

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową / znak sprawy nr 693/SPR/OM/2016

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przedstawia w załączeniu informacje o wyborze wykonawcy na usługę transportową.

W załączeniu:
Wyniki z przeprowadzonego rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

Opublikowano: czwartek, 10, listopada 2016 10:05
 

Zapytanie Ofertowe / znak sprawy nr 693/SPR/OM/2016

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportowej ( autokarowy przewóz uczestników wyjazdu studyjnego) o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto.

W załączeniu:
 Skan formularza oferty
 Skan wzoru umowy


Opublikowano: czwartek, 30, czerwiec 2016 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji z wykonaniem podjazdu i parkingu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku administracyjnego z salą konferencyjną w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126
Numer ogłoszenia: 111683 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016

ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - CZĘSTOCHOWA

SIWZ termomodernizacja

PRZEDMIAR TERMOMODERNIZACJA CZĘSTOCHOWA

PRZEDMIAR ROBÓT AKTUALNY dotyczy zmiany nr 2 do SIWZ (12.07.2016r.)

Umowa Częstochowa

Zmiana nr 1 do SIWZ (01.07.2016r.)

Wykaz wykonanych robót_Aktualny Druk_po zmianie nr 1 do SIWZ

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/czestochowa/zmiana%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20o%20zamówieniu.docx""Zmiana nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (01.07.2016r.)

Zmiana nr 2 do SIWZ (12.07.2016r.)

Zmiana nr 3 do SIWZ  (14.07.2016r.)

Specyfikacja Techniczna Aktualna dot. zmiany nr 3 do SIWZ   (14.07.2016r.)

 

Informacja o wyborze oferty  (27.07.2016r.)


 czwartek, 30, czerwiec 2016 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z modernizacją C.O. budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85
Numer ogłoszenia: 111555 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.201

ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - MIKOŁÓW

SIWZ termomodernizacja

PRZEDMIAR_TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_ADMINISTRACYJNEGO_MIKOŁÓW

PRZEDMIAR ICO BUDYNEK ADMINISTRACYJNY MIKOŁÓW

Umowa Mikołów

Zmiana nr 1 do SIWZ (01.07.2016r.)

Zmiana nr 2 do SIWZ (14.07.2016r.)

Wykaz wykonanych robót_AKTUALNY DRUK_po zmianie nr 1 do SIWZ

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/mikolow/zmiana%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20o%20zamówieniu.docx""Zmiana nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (01.07.2016r.)

Specyfikacja Techniczna AKTUALNA dot. zmiany nr 2 do SIWZ (14.07.2016r.)

 

Informacja o wyborze oferty  (18.07.2016r)

58

 czwartek, 30, czerwiec 2016 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji dachu jednospadowego z wymianą pokrycia w budynku socjalno - gospodarczym w Łodygowicach przy ul. Kasztanowej 27
Numer ogłoszenia: 111333 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ŁODYGOWICE

SIWZ termomodernizacja

PRZEDMIAR Budynek socjalno-gospodarczy w Łodygowicach

PRZEDMAR aktualny dot zmiany nr 1 do SIWZ  (14.07.2016r.)

Umowa Łodygowice

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/mikolow/zmiana%20nr%201%20do%20ogłoszenia%20o%20zamówieniu.docx""Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu (14.07.2016r.)

Specyfikacja techniczna AKTUALNA dot. zmiany nr 1 (14.07.2016r.)

Zmiana nr 1 do SIWZ (14.07.2016r.)

 

a href="/bip/images/ogloszenie_o_przetargu/roboty_budowlane2/lodygowice/12_Informacja%20o%20wyborze%20oferty_Łodygowice.doc"""Informacja o wyborze oferty  (25.07.2016r.)


 środa, 29, czerwiec 2016 13:43

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) Termomodernizacji z wykonaniem podjazdu i parkingu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku administracyjnego z salą konferencyjną w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126

2) Termomodernizacji dachu jednospadowego z wymianą pokrycia w budynku socjalno - gospodarczym w Łodygowicach przy ul. Kasztanowej 27

3) Termomodernizacji wraz z modernizacją C.O. budynku administracyjnego
w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85.”

Działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r poz 2164) Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na fakt, iż w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r poz 2164.)


 wtorek, 07, czerwiec 2016 11:48

 Ogłoszenie o przetargu publicznym

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na:
1)    Termomodernizacji z wykonaniem podjazdu i parkingu z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zadaszenia nad wejściem do budynku administracyjnego z salą konferencyjną w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126
2)    Termomodernizacji dachu jednospadowego z wymianą pokrycia w budynku socjalno - gospodarczym w Łodygowicach przy ul. Kasztanowej 27
3)    Termomodernizacji wraz z modernizacją C.O. budynku administracyjnego
w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiary robót

Specyfikacje techniczne


 środa, 04, maja 2016 10:15

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.05.2016r. ogłasza III przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. RENAULT MEGANE
 • nr rejestracyjny SC 35214
 • rok produkcji 03.07.2003
 • przebieg 311 375 km
 • cena wywoławcza 1500 zł.
 •                                            
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 150zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 13.06.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

 środa, 04, maja 2016 10:15

 Ogłoszenie o przetargu publicznym

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.05.2016r. ogłasza II przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. RENAULT MEGANE
 • nr rejestracyjny SC 35214
 • rok produkcji 03.07.2003
 • przebieg 311 375 km
 • cena wywoławcza 2000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 1. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 2. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 200zł.
 3. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 4. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 30.05.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny

 środa, 04, maja 2016 10:15

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2016 z dnia 04.05.2016r. ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż następującego samochodu osobowego:

 1. RENAULT MEGANE
 • nr rejestracyjny SC 35214
 • rok produkcji 03.07.2003
 • przebieg 311 375 km
 • cena wywoławcza 3000 zł.
 1. Przetarg prowadzi Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanego pojazdu wraz z oględzinami można uzyskać w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126 w godz. 8.00-15.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Bartosz Rożniewski, tel:34 377 01 31.
 3. Udział w licytacji jest uzależniony od wpłacenia wadium, które stanowi 10% ceny wywoławczej tj. 300 zł.
 4. Wadium należy wpłacić w kasie ŚODR w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 nie później niż w dniu licytacji do godz. 9.00
 5. Publiczny przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 16.05.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Zarządzenie Dyrektora ŚODR

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin czwartek, 28, kwiecień 2016 09:10

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2015 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego CITROEN JUMPER.

Ogłoszenie o przetargu i regulamin


 poniedziałek, 23, marzec 2015 14:18

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2015 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

 1. wynajem placu utwardzonego,
 2. budynku socjalno gospodarczego,
 3. magazynu inwestycyjnego,

w Łodygowicach przy ul. Kasztanowa 27

Zarządzenie Dyrektora ŚODR
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa ul. Wyszyńskiego 70/126, na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2015 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

 1. wynajem placu utwardzonego,
 2. budynku socjalno gospodarczego,
 3. magazynu inwestycyjnego,

w Łodygowicach przy ul. Kasztanowa 27

Zarządzenie Dyrektora ŚODR
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr16/2014 ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na:

 1. wynajem placu utwardzonego,
 2. budynku socjalno gospodarczego,
 3. magazynu inwestycyjnego,

w Łodygowicach przy ul. Kasztanowa 27

Zarządzenie Dyrektora ŚODR

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ogłasza przetarg publiczny ustny w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO MATIZ

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin publicznego przetargu w formie licytacji


Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ogłasza przetarg na

Przetarg na świadczenie usług cateringowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ocena ofert

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

__________________________________________________________________________________________

II Przetarg na świadczenie usług cateringowych na szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

__________________________________________________________________________________________

Usługi kateringowe na szkolenia zawodowe

dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie ofert

Ogłoszenie zamówienia

SIWZ

__________________________________________________________________________________________

Nadbudowa budynku biurowego znajdującego się w Częstochowie

przy ul. Wyszyńskiego 70/126

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert

Ogłoszenie przetargu

SIWZ

Pozostałe załączniki

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę sprzętu komputerowego dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (POPC.02.01.00-00-0100/19-00).”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do prezentacji danych

 

Uwaga – cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia oraz inne składniki wraz z narzutami, mające wpływ na ostateczną cenę (np. koszty dostawy produktów do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, akcyza, podatek VAT) – w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus przez następujący link https://platformazakupowa.pl/pn/dodr lub pocztą internetową w nieprzekraczalnym terminie do dnia …….08.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Janicki, tel. 71 339 80 21 wew. 205

Anna Gudz, tel. 71 339 80 21 wew. 200

Konrad Karykowski tel. 71 339 80 21 wewn. 218

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3-Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

korekty Protokołu postępowania