^ Back to Top

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

RADA SPOŁECZNA DORADZTWA ROLNICZEGO


Zgodnie z art. 9 i 10 Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego  (Dz.U. z 2016r., poz. 356 i 1176) przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego.
Do zadań Rady należy:
1)    opiniowanie rocznego programu działalności Ośrodka oraz sprawozdania z realizacji programu,
2)    opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Ośrodka oraz sprawozdania z realizacji planu,
3)    opiniowanie korekty rocznego planu finansowego Ośrodka,
4)    zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka lub Rady,
5)    wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka przed upływem okresu na który został powołany,
6)    opiniowanie cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Ośrodek,
7)    przyjęcie regulaminu Rady.
W skład Rady, na mocy art. 9 ust. 5 pkt 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, wchodzi 12 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.:
a)   1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
b)    po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa,
c)   2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej
d)   4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa,
e)   2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
f)    1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa
Skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie:
1. Piotr Kołodziejczyk - Przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej, Przewodniczący RSDR
2. Krystian Kiełbasa - Przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, Zastępca Przewodniczący RSDR
3. Jan Grela - Przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej, Zastępca Przewodniczącego RSDR
4. Paweł Pietrzak - Przedstawiciel Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Członek RSDR
5. Jerzy Motłoch - Przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego, Członek RSDR,
6. Witold Łacny - Przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Członek RSDR
7. Paweł Sokół - Przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, Członek RSDR
8. Tomasz Szwejkowski – Przedstawiciel Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”, Członek RSDR
9. Andrzej Krawczyk - Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Członek RSDR
10. dr hab. inż. Robert Witkowicz - Przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  Członek RSD
11. dr Tomasz Stobiecki – Przedstawiciel Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Członek RSDR
12. Łucja Chrzęstek-Bar - Przedstawiciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle  Śląskim, Członek RSD.