^ Back to Top

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych

Podstawa prawna

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (dz. U. nr 191, poz. 1957) informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach.

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem ww. składniki mogą być przedmiotem sprzedazy, najmu lub dzierżawy, przekazania lub darowizny.