^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

25 lecie członkostwa Polski w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – informacja nt. prac OECD w obszarze rolnictwa.

pobrane

Polska została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 22 listopada 1996 r. OECD było pierwszym ugrupowaniem świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do którego nasz kraj został zaproszony i przyjęty po wprowadzeniu prodemokratycznych zmian ustrojowych. Dla Polski członkostwo w OECD odegrało zasadniczą rolę w strategii wchodzenia do struktur europejskich. Polska uczestniczy w pracach Organizacji za pomocą Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD i podmiotów krajowych: ministerstw i innych instytucji rządowych, jednostek naukowych, indywidualnych konsultantów, wykładowców.
Głównymi organami OECD są Rada i Komitety. W sumie przedstawiciele Polski uczestniczą w pracach blisko 250 komitetów OECD i ich grup roboczych oraz ciał różnego szczebla.
Obecnie do OECD należy 37 państw. Od czerwca 2006 r. jej szefem jest Meksykanin Angel Gurria.
Prace OECD dotyczące obszaru rolnictwa
Najważniejszym organem OECD, właściwym do prac w sprawach dotyczących rolnictwa, jest Komitet Rolny OECD. Główną misją Komitetu jest pomoc Członkom w wypracowaniu oraz implementacji takich rozwiązań w ramach prowadzonych polityk, aby skutecznie wspierać rolnictwo i przemysł spożywczy w wymiarze ich konkurencyjności, zrównoważonego charakteru, produktywności
i odporności na kryzysy. Komitet Rolny jest również forum dyskusji nt. bieżących polityk rolnych poszczególnych państw, co sprzyja ich transparencji.
Wypracowując swoje rekomendacje, Komitet Rolny jest wspierany przez kilka grup roboczych dedykowanych konkretnym zagadnieniom: polityki rolne, relacje między rolnictwem a środowiskiem naturalnym, handel międzynarodowy, rybactwo oraz rynki towarowe. Organizuje również międzynarodowe wydarzenia (m.in. Global Forum on Agriculture, tematyczne seminaria i warsztaty eksperckie), które pozwalają na wymianę informacji i opinii z szerokim gronem interesariuszy, również spoza administracji krajów członkowskich. Komitet współpracuje także z innymi organizacjami międzynarodowymi (FAO, WTO, WB), uczelniami wyższymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, celem wymiany danych, wyników badań i opinii.
Efekty prac Komitetu Rolnego zawarte są w publikacjach (dostępnych na stronie https://www.oecd.org/), obejmujących szeroki zakres tematyczny. Są to m.in.: regularne coroczne oceny dominujących trendów w politykach rolnych Członków, analizy sytuacji na światowych rolnych rynkach, dedykowane określonym krajom przeglądy ich polityk, jak również analizy konkretnych zagadnień z zakresu polityk rolnych i rozwoju obszarów wiejskich.
Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach OECD
Eksperci MRiRW uczestniczą w pracach zarówno Komitetu Rolnego OECD, jak i jego grup roboczych. W ramach tych prac MRiRW przekazuje m.in. uwagi merytoryczne do opracowywanych dokumentów, stanowiska dotyczące planów budżetu i priorytetów prac, informacje i dane statystyczne
do wykorzystania przez OECD. Ważnym elementem prac przedstawicieli MRiRW jest promocja polskiej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i kierunków kształtowania polityki rolnej.
Raporty OECD z rekomendacjami odnośnie różnych zagadnień polityki rolnej i obszarów wiejskich nie mają charakteru wiążących zaleceń, ale stanowią cenną pomoc w pracach na poziomie krajowym,
a także unijnym nad formułowaniem strategicznych decyzji w zakresie tych polityk. Ponadto zawarte
w raportach OECD wysokiej jakości dane – np. nt. sytuacji podażowo-popytowej na rynkach głównych towarów rolnych, biopaliw i ryb – są wykorzystywane w bieżących pracach MRiRW.
Ważną sferą działań OECD jest tzw. OECD Agricultural Codes and Schemes tj. forum uzgadniania przez państwa członkowskie wspólnych standardów dotyczących norm jakościowych dla wybranych towarów rolnych oraz procedur certyfikacji i inspekcji. Z punktu widzenia MRiRW szczególnie ważne są prace dotyczące norm dla nasion oraz dla owoców i warzyw. Prace w tym obszarze ułatwiają rozwój międzynarodowego handlu tymi produktami oraz stanowią ważny punkt odniesienia dla opracowywania nowych, i doskonalenia istniejących, procedur przez kraje.
Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zamieszczone z okazji 25-lecia członkostwa Polski w OECD: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/25-lecie-czlonkostwa-polski-w-oecd

 

Opracowano na podstawie materiałów SP RP przy OECD, MRiRW, KOWR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com