^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kredyty dla studentów z terenów wiejskich - wnioski do 15 listopada

                03Z myślą o najbiedniejszych osobach z terenów wiejskich, wprowadzony został w 1998 r. system kredytów studenckich, który ma ułatwiać młodzieży z mniej zamożnych rodzin, dostęp do szkolnictwa wyższego. Udzielając takich kredytów banki wymagają ustanowienia zabezpieczeń ich spłaty. Okazało się jednak, że młodzież wywodząca się z obszarów wiejskich ma trudności z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty kredytów, w szczególności ze znalezieniem poręczycieli o odpowiednich, w ocenie banków, dochodach.
           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w 2001 r. udzielanie pomocy w uzyskaniu takich kredytów studentom mieszkającym na obszarach wiejskich poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało 5.431 studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w wysokości 76,4 mln zł.
Poręczenia Agencji udzielane są do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczeń w wysokości 100% kwoty kredytu Agencja udziela studentom, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł. Poręczenia udzielane są przez Agencję bezpłatnie i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.
Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.

 

Ubiegając się o poręczenie Agencji w wybranym przez siebie oddziale jednego z powyższych banków, bądź w banku spółdzielczym działającym w zrzeszeniu, student powinien:
• złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z:
o dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta,
o zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
• ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
• podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.
Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł,, więcej na stronie internetowej www.arimr.gov.pl


na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com