^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Komunikat Prasowy posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie złożonych poprawek do sprawozdania AGRI z COM-u (2019) 581

Krzysztof Jurgiel Sejm 2016

W dniu 25 lutego upłynął termin na złożenie poprawek do sprawozdania Komisji AGRI z COM-u (2019) 581, tj. sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Są to przepisy przejściowe, których celem jest zapewnienie kontynuacji pomocy w ramach WPR w roku 2021, a jeśli reforma WPR nie zostanie ukończona przed 30 września 2020, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego, także w 2022 roku.
Projekt przygotowany przez sprawozdawczynię E. Katainen (Renew Europę) jest z polskiego punktu widzenia projektem dobrym. Popieramy klauzulę pozwalająca na przedłużenie okresu przejściowego do końca 2022 roku, możliwość dalszego stosowania krajowego wsparcia przejściowego i elastyczność w przesuwaniu środków z II do I filara WPR (dla Polski 25%). Złożyłem jednak parę poprawek, z których najważniejsze dotyczą:
• mniej restrykcyjnych zasad kwalifikacji wydatków z poprzednich okresów programowania: usunięcie wymogu zgodności wydatków z dwoma nowymi rozporządzeniami WPR, które wciąż są

w trakcie opracowywania.
• Rozszerzenia interwencji w sektorze owoców i warzyw o możliwość kontynuacji na „starych" zasadach programów operacyjnych organizacji producentów aż do ich naturalnego wygaśnięcia. Nie chcemy, aby organizacje, które nie dostosują swoich programów do nowych zasad przedkońcem2021 ponosiły konsekwencje finansowe.

• Stosowania pomocy technicznej z okresu 2014-2020 do działań związanych z wdrażaniem w okresie przejściowym instrumentów I filara WPR dla okresu 2021- 2027.

• Bezwarunkowego wydłużenia okresu przejściowego do dwóch lat - niezależnie od tego, czy reformę WPR uda się ukończyć do 30 września 2020 roku.

Głosowanie nad tym sprawozdaniem i złożonymi do niego poprawkami odbędzie się prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się w dniach 18 -19 marca.

Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 - (COM(2019) - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD))

Załacznik: złożone poprawki

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com