^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

DORADCY NAGRODZENI PODCZAS KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ

W czasie otwarcia XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w dniu 2 września 2017 r. w Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, nastąpiło wręczenie pracownikom Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę oraz odznak honorowych przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Zarudzki, odznaczył następujących pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę:

 1. Stępień Krystyna - posiada 46 letni staż pracy w instytucjach działających na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Od 1991 r. pracuje na stanowisku głównego księgowego i cieszy się zaufaniem oraz życzliwością wśród przełożonych i pracowników.
 2. Piaszczyk Zdzisława - od ponad 46 lat pracuje w księgowości instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Wykonuje swoje zadania sumiennie i z dużym zaangażowaniem, zawsze służy fachową pomocą zarówno rolnikom jak i współpracownikom.
 3. Nowak Marian - aktywnie pracuje społecznie na rzecz województwa śląskiego, a szczególnie gminy Lelów. Był współzałożycielem, a w latach 1993 – 1998 prezesem, Fundacji „ Postęp w Rolnictwie”. Aktualnie jest przewodniczącym Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz członkiem Zarządu Oddziału SITR w Częstochowie.
 4. Krasoń Elżbieta - posiada 32 letni staż pracy w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie do dziś pracuje w księgowości i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Brała udział w realizacji różnych projektów, m.in. projekt „Ekorys” p.t. „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją do innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
 5. Cabak Halina - posiada 45 letni staż pracy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gliwicach. Organizowała szkolenia dla rolników i mieszkańców wsi w zakresie technologii rolniczej oraz Funduszy Europejskich. Sporządziła wiele biznes planów w celu pozyskania kredytów preferencyjnych na rozwój gospodarstw rolnych.
 6. Kieruzel Eugeniusz - w ciągu 44 lat swojej pracy zawodowej zdobył uznanie przełożonych i współpracowników. Jego praca w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przyczyniła się do pozytywnych zmian na wsi zawierciańskiej.
 7. Wieczorek Andrzej - jego 40 letnia kariera zawodowa związana jest z rolnictwem i obszarami wiejskimi, najpierw bezpośrednio w produkcji rolnej, a od 1992 roku w doradztwie rolniczym. Szczególnie wyróżnił się w organizacji i prowadzeniu szkoleń, demonstracji, pokazów i kursów chemizacyjnych.
 8. Walasek Adam - od początku swojej 39 letniej kariery zawodowej związany jest z rolnictwem, a od 1997 r. z doradztwem. Aktywnie angażował się w wdrażanie programów pomocowych finansowych ze środków UE (SPO,PROW 2007-2013).

Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę:

 1. Fąfera Beata - od 33 lat pracuje w doradztwie rolniczym. Aktualnie jako Kierownik Działu Obszarów Wiejskich propaguje tematykę dotyczącą m.in. zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody, profilaktyki prozdrowotnej i agroturystyki. Przez wiele lat podejmowała działania społeczne mające na celu promocję tradycyjnego produktu oraz przywrócenia lokalnych tradycji i obrzędów.
 2. Łuczka Marian - jest pracownikiem o dużym doświadczeniu. Był autorem programów i materiałów szkoleniowych oraz głównym inicjatorem, ponownego uruchomienia w 2009 roku przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie kursów „Operatorów kombajnów zbożowych”, a w roku 2014 dodatkowo kursów „Operatorów kombajnów zbożowych i sieczkarń samojezdnych”.

Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela:

 1. Poliwka Kazimiera - w trakcie swojego 30-letniego stażu pracy w doradztwie zajmowała się m.in. wprowadzaniem do produkcji rolnej innowacji. Ponadto pozyskiwała środki finansowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne mające wsparcie sektora rolniczego.
 2. Bolech Teresa – posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe, jej 30-letnia praca zawodowa, związana jest głównie z branżą rolniczą.
 3. Susek Olga - przez 11 lat pracy zawodowej osiągnęła ponadprzeciętne wyniki, świadczy o tym bardzo duża liczba rolników korzystających z jej wiedzy i doświadczenia. Organizuje wiele wyjazdów powiązanych z dokształcaniem i kursami dla mieszkańców terenów wiejskich.
 4. Krasoń Elżbieta – posiada 32-letni staż pracy m.in. jako specjalista d.s. pracowniczych, a następnie jako pracownik w dziale księgowości. Aktywnie współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz udziela się w chórze kościelnym.
 5. Widuch Ewa - jej kariera zawodowa trwa od 22 lat. Obecnie pełni obowiązki kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Pracownik odpowiedzialny i zaangażowany w wykonywanie obowiązków służbowych. Podejmuje wiele działań na rzecz społeczności lokalnych m.in. współpraca z kołami Gospodyń Wiejskich, Kółkami Rolniczymi, delegatami Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznaną pracownikom Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego następującym osobom wręczył Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk:

 1. Nowak Marian - posiada 40 letni staż pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomiki rolnictwa i tradycji historycznej Ziemi Lelowskiej.
 2. Hankiewicz Maurycy - od 31 lat jest związany z doradztwem rolniczym. Obecnie pracuje na stanowisku redaktora naczelnego „Śląskich Aktualności Rolniczych”.
 3. Nowak Ewa - przez ponad 30-lat zawodowo związana jest doradztwem rolniczym. W latach 2008-2013 była Dyrektorem ŚODR w Częstochowie. Jako doradca pomagała rolnikom oraz mieszkańcom obszarów wiejskich aplikować o środki unijne.
 4. Ślusarz Józef - 20 letni staż pracy w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, gdzie aktualnie kieruje zespołem doradców na terenie powiatu myszkowskiego. W latach 2007-2017 corocznie organizował wyjazdy KGW Gminy Koziegłowy i Poraj na „Stoły Bożonarodzeniowe” i „ Stoły Wielkanocne”.
 1. Giel Teresa - od 1997 r. pracuje w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością upowszechnieniową z zakresu rolnictwa oraz aktywnie współpracuje z firmami nasiennymi krajowymi i zagranicznymi. Od roku 2003 jest członkiem Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla województwa śląskiego.
 2. Marks Józef - pracownik doradztwa rolniczego od 1979 roku, obecnie kieruje Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie i jednoczenie pełni funkcję członka Rady Pracowników. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.
 3. Bogacki Andrzej - od początku swojej kariery zawodowej jest związany z szeroko rozumianym środowiskiem rolniczym. Organizator kursów, seminariów wyjazdowych oraz szkoleń. Ceniony przez rolników za pomoc w zdobywaniu środków unijnych.
 4. Sykuła Piotr - pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie od 2007 roku, gdzie obecnie pełni również funkcję przewodniczącego Rady Pracowników. Swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności przekazuje w trakcie szkoleń dla rolników szczególnie z zakresu wykonywania zabiegów ochrony roślin. W 2017 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie.

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com