^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uciążliwy dojazd

 

Do działki budowlanej oraz do budynku powinno być zapewnione dojście i dojazd od drogi publicznej, odpowiednio do sposobu jego użytkowania oraz wymagań przeciwpożarowych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 metry. W zespole budynków jednorodzinnych dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m. Przepisy nie precyzują odległości drogi dojazdowej od granicy działki. W przypadku, gdy sąsiad będzie korzystał ze swojej drogi w sposób zakłócający stosunki sąsiedzkie ponad przeciętną miarę ( np. przez używanie pojazdów zbyt hałaśliwych, wytwarzających dużo dymu, dużych rozmiarów szkodzących ogrodzeniu itp.), właściciel działki granicznej będzie mógł domagać się od sąsiada zaprzestania takich działań i usunięcia przyczyny ich powstania ( np. przesunięcia drogi w głąb swojej posesji). W razie,  gdy nie dojdzie do polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa.

 

Przy rozstrzyganiu tego typu sporów należy posiłkować się przepisami ogólnymi, zawartymi w tzw. prawie sąsiedzkim z kodeksu cywilnego. W myśl art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Stosownie do tego przepisu oraz art. 415 K.C. , kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Na podstawie: Porady prawne-Wiadomości Gminne nr 14/03, K.C.log-system-sc-wozki-widlowe-3005841

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com