^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MRiRW: informacja o kwalifikacjach zawodowych

W związku z potrzebą nabycia kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełnienia przez beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem działania „Premia dla młodych rolników”, MRiRW przypomina, że od 1 września 2012r. na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty w szkołach zawodowych, w tym również szkołach rolniczych, rozpoczęło się wdrażanie nowych rozwiązań, obejmujących m.in. klasyfikację szkolnictwa zawodowego zawodów szkolnictwa zawodowego, która wprowadziła podział zawodu na kwalifikacje, a także możliwość odrębnego potwierdzenia każdej kwalifikacji poprzez zewnętrzny egzamin.

            W miejsce likwidowanych szkół dla dorosłych wprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ukończenie kursów i zdanie egzaminów w zakresie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, potwierdzającym odpowiedni dla danego zawodu poziom wykształcenia, uprawnia do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Kształcenie zawodowe realizowane zarówno w szkole, jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzone jest w oparciu o tę samą podstawę programową kształcenia w zawodach. W konsekwencji osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe zdają taki sam egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie poszczególnych kwalifikacji, bez względu na to, czy naukę pobierały w szkole, czy też w formach pozaszkolnych, tj. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

   Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym dla 45 Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w całej Polsce w których funkcjonują Centra Kształcenia Ustawicznego, a także szkoły policealne dla dorosłych. Prowadzą one przede wszystkim kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie umożliwiającym zdobycie kwalifikacji zawodowych, wymaganych od beneficjentów, w szczególności działania „Premia dla młodych rolników” PROW 2014-2020. Należy zaznaczyć, że warunkiem organizacji ww. form jest odpowiednia liczba zgłaszających się słuchaczy.

logo-mrirwInformujemy jednocześnie, że w województwie śląskim Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Nakło Śląskie, ul. Morcinka 9, 42-620, tel. (32) 381-32-22 oferuje edukację w zakresie następująch zawodów:

 -  technik weterynarii

-   technik żywienia

-   technik architektury krajobrazu

-   technik rolnik

-   technik hodowca koni

 -  piekarz.

   na podstawie informacji nadesłanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com