^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
11
17
18
19
24
25
26
29
30
31

Granty Senioralne w woj. śląskim

bruksela

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich w ramach II priorytetów:

- Priorytet I. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych,

- Priorytet II. Działania z zakresu aktywizacji seniorów w okresie epidemii COVID -19.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku :

 1. Organizacje pozarządowe – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a w szczególności:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,
 • koła gospodyń wiejskich;
 1. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tj.:
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

O małe granty ubiegać się mogą tylko i wyłącznie organizacje, statutowo działające na rzecz osób starszych.

Preferowane będą wnioski spełniające następujące kryteria:

 1. Działania opisane we wniosku:
  a) wpisują się w obszar:
  – przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych,
  – aktywizacji środowisk seniorskich w okresie epidemii COVID -19
  b) będą realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno – epidemiologicznymi, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób uczestniczących w projektach.
 2. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt – 10 000,00 zł,
 3. Każdy Podmiot uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek. Każda Grupa nieformalna może wystąpić w partnerstwie tylko z jednym Podmiotem uprawnionym.
 4. Działanie musi mieć charakter ponadlokalny, tzn. w każdym zadaniu wezmą udział seniorzy z co najmniej dwóch gmin.
 5. Udział własny oferenta (wkład własny) w kosztach realizacji zadania wyniesie co najmniej 10% ogółu kosztów – zalecany jest wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy.

Czas realizacji zadania:

 1. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 2. Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym – tj. musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
oferta – Małe Granty Senioralne 2020”, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40 – 142 Katowice, Pok. 205 (II piętro)

 Źródło oraz szczegółowe informacje idokumenty do pobrania na stronie ROPS woj. śląskiego

https://seniorzy.rops-katowice.pl/