^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
11
17
18
19
23
24
25
26
29
30
31

Produkcja pierwotna żywności - przypomnienie wymogów egzekwowanych przez Stacje Sanitarne

06

Rolnicy zarejestrowani w ewidencji prowadzonej przez Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i prowadzący produkcję roślinną, muszą spełniać wymogi odnośnie produkcji pierwotnej pasz i podlegać w związku z tym kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Bardzo podobnie jest z rolnikami prowadzącymi uprawę roślin sadowniczych, owocowych, warzywniczych i rolnych, przeznaczającymi swoje płody na sprzedaż pośrednio czy bezpośrednio konsumentowi spożywającemu produkt pierwotny. Z tą tylko różnicą, że rolnicy ci podlegają kontroli Stacji Sanitarnej. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do uważnego przeczytania poniżej przytoczonej broszury, którą otrzymałam od Pani Kierownik Sekcji Żywności, Powiatowej Stacji Żywności w Zawierciu, za co bardzo jestem wdzięczna.
Oto udostępnione mi opracowanie:
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru warzyw oraz owoców prowadzonych przez rolników – producentów pierwotnych, koniecznym jest wdrażanie wymogów higienicznych na etapie produkcji pierwotnej określonych w:
Załączniku I część A Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004), który zawiera ogólne przepisy higieny, które muszą być spełnione przez podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej (produkcji podstawowej) oraz działań powiązanych, a ponadto zawiera on zalecenia do wytycznych dobrej praktyki higienicznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności należy :
• stosować odpowiednie metody nawożenia oraz zapewnić właściwe używanie środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z instrukcjami,
• przestrzegać okresów karencji,
• stosować do uprawy i mycia owoców wodę o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
• zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet stałych lub przenośnych,
• zapewnić urządzenia do mycia rąk pod bieżącą wodą przez pracowników,
• zapewnić czystą odzież podczas wykonywania pracy,
• zapewnić czysty sprzęt i opakowania do zbioru owoców,
• utrzymywać transportery i/lub kontenery do przewozu owoców w czystości i dobrej kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem,
• respektować zakaz pracy przez osoby z objawami chorobowymi, głównie takimi jak: biegunka, wymioty,
• przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych na teren plantacji
• przestrzegać stosowania zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej ( GMP ) i Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP)
Rolnicy produkujący lub zbierający produkty roślinne powinni prowadzić dokumentację dotyczącą stosowania środków ochrony roślin i biocydów, występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego.

Zachęca się do skorzystania z wytycznych Komisji Europejskiej z 2017 r. dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny, które dostępne są na stronie internetowej:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C.
2017.163.01.0001.01.POL&toc =OJ:C:2017:163:TOC

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu przypomina również, iż
podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 pkt 12 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych wydane przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgodnie z art. 103 ust.1 i art. 104 ust. ww. ustawy.
Organem właściwym w sprawach rejestracji jest :
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15
Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej można pobrać na stronie internetowej PSSE w Zawierciu w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie stacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie z tematu poruszanego. Już w lipcu podany zostanie termin wraz z lokalizacją szkolenia, jak zwykle w „Kalendarzu”.