^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja ze szkolenia "Promocja bezpieczeństwa rodzin wiejskich w gospodarstwie" CDR w Brwinowie

W dniach 03 - 04 kwietnia 2017 roku odbyło się szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na temat „ Promocja bezpieczeństwa rodzin wiejskich w gospodarstwie”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Dr inż. Elżbietę Wojciechowską – Lipka – Agro broker, Pana Pawła Kaczorowskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Panią Beatę Filipiak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Podczas dwóch dni szkolenia zostały omówione m.in. ważne zagadnienia związane z polisami ubezpieczeniowymi rolników, które są gwarantem bezpieczeństwa w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego, w skutek różnych zdarzeń klimatyczno-środowiskowych, które coraz to częściej w naszym kraju powodują ogromne straty np. w uprawach, a także zdarzeń losowych spowodowanych przez człowieka. Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym i sposoby ich eliminowania poprzez stosowanie się do zasad BHP. Poprzez bezpieczną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych oraz urządzeń stosowanych w rolnictwie jak i obsługę zwierząt gospodarskich w sposób bezpieczny, przewidujący jakie mogą być następstwa nie zachowania należytej ostrożności. Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób, tak aby wszystkie zagrożenia odpowiednio zabezpieczyć, oznakować w sposób czytelny dla pracowników i domowników przebywających w gospodarstwie. Sposoby zatrudniania osób ( w tym obcokrajowców),dzieci i młodocianych do pracy w gospodarstwie i obowiązki rolnika w tym zakresie, czyli stosowanie się do przepisów prawa pracy i zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostatnim zagadnieniem jaki poruszono były zagrożenia azbestem w gospodarstwach rolnych i sposoby jego likwidacji. Ukazano problem demontażu i utylizacji dachów, elewacji, kabli itp. materiałów zawierających włókna mineralne azbestu. Do obowiązków właściciela nieruchomości należą : zgłoszenie posiadania azbestu, inwentaryzacja, przedłożenie wyników inwentaryzacji każdego roku do dnia 31 stycznia odpowiednim władzom: wójtowi gminy , burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Usuwanie azbestu (i naprawę wyrobów zawierających azbest) mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac (narzędzia wyposażone w odciągi pyłów, odkurzacze przemysłowe z filtrami Hepa, namioty i przesłony foliowe do izolacji od otoczenia miejsc pracy) oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem (szkolenia takie prowadzone są m.in. przez Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach.) Posiadają także odpowiednie zezwolenia oraz zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi . Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w środowisku opracowany został krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” .Celem, przyjętego przez Radę Ministrów w maju 2002 r., Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest do 2032r. Co reguluje Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 2004 r. Nr 3, poz.20 z póżn. zm.). Wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

 

IMG 20170403 112125

IMG 20170403 151638

IMG 20170404 084704

IMG 20170403 111858

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com