^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabór wniosków do działania 3.1" Wsparcie na przystępowaniedo systemów jakości"

prow 2014 2020

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Dla naszego województwa jest to
KOWR - OT Mikołów
ul. Miarki 18
43-190 Mikołów
(32) 218-07-00


Termin składania wniosków: od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że pomoc przyznawana jest wnioskodawcy :
- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;
· który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), oraz przepisów wydanych
w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych;
· który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia
przez ludzi w ramach uczestnictwa w unijnych jak i krajowych systemach jakości objętych
wsparciem na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662
· który nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, dla systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;
· który nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów
transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana;
· który jest posiadaczem, co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit.
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009;
· któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego za rok:
a) poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo
b) w którym składa wniosek o przyznanie pomocy, jeśli termin określony w § 5 ust. 2
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195 oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662) rozpoczyna się po otrzymaniu tej płatności
– oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności
obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których
zostanie objęty pomocą;


· który przystąpił do co najmniej jednego systemu jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3
lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195
oraz z 2017 r. poz. 1331 i 1662) w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy;


· pomoc jest przyznawana rolnikowi wytwarzającemu produkty przeznaczone bezpośrednio
lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi:


a) których nazwy zostały wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
(GTS), o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str.
1-29), lub rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronionych Oznaczeń
Geograficznych (ChOG), o których mowa w art. 11 Rozporządzenia nr 1151/2012, lub
b) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów
winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2011 i (WE)
nr 1234/200 (Dz. Urz. UE L 347, z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm), lub
c) objęte systemem „Rolnictwa ekologicznego” zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz.
UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
d) w ramach Integrowanej produkcji roślin (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program” (QMP), lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System” (PQS), lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products”
(QAFP) – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej,
lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products”
(QAFP) – Kulinarne mięso wieprzowe, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products”
(QAFP) – Wędliny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie : www.kowr.gov.pl