^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

07 

ZAPROSZENIE

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne”

 Program:
8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.10 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych.
Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
10.10 - 10.25 Przerwa kawowa
10.25 - 11.10 Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami - system opłat.
11.10 - 11.55 Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
11.55 - 12.10 Przerwa kawowa
12.10 - 14.05 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Działania obowiązkowe - Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.
14.05 - 14.35 Obiad


Data: 17.10.2023 r.. miejsce: Pawłowice Restauracja „Koniczynka”

Zgłoszenia uczestnictwa: Anna Rogala-Romanek tel. 515 275 909

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com