^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Oferta ŚODR

Zadania ŚODR

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (ŚODR) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze na obszarze województwa śląskiego.
Problematyka zadań ujętych w Programie wynika bezpośrednio z treści ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 721), a ponadto jest zgodna z priorytetowymi kierunkami działalności doradczej przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dany rok oraz potrzebami samorządu wojewódzkiego i lokalnych środowisk wiejskich.
Zadania Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizowane są przy wykorzystaniu środków finansowych z dotacji budżetowej, zadań zleconych i projektów oraz usług odpłatnych.

Zadania nieodpłatne wykazywane są zgodnie z zapisem zadań dla ośrodków doradztwa rolniczego ujętym w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego, tj:
1. Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej.
3. Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
4. Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich
w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych.
5. Prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowej w tym zakresie.
6. Możliwość prowadzenia doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
7. Upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska.
8. Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego.
9. Upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
10. Współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
11. Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej.
12. Szacowanie szkód łowieckich, a także ustalanie wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
13.Ocenienie i akceptowanie planów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia
19 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Cennik usług odpłatnych Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com