^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

krus logo
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.
W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost
o 3,56%).
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.
W taki sposób od 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1200 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1200 zł.
Do 1200 zł nie zostaną podwyższone:
a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.
Od dnia 1 marca 2020 r. – do kwoty 1200 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Od dnia 1 marca 2020 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1700 zł miesięcznie.
Od 1 marca 2020 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
• dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
• dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
• dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
• dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
• dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
• dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr.
Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2020 r. objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i rencistów.
Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2020 r. można uzyskać na stronie internetowej:
www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych/
lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252).

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com