^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Higiena produkcji żywności wśród rolników - obowiązek rejestracji przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej

11

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby powiadomień, zgłaszanych w ramach systemu RASFF, dotyczących występowania patogenów w mrożonych owocach, w tym pochodzących z Polski. W przypadku stwierdzenia niezgodności, dotyczącej zagrożeń mikrobiologicznych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) każdorazowo prowadzą postępowanie wyjaśniające, zgodnie ze swoimi kompetencjami w łańcuchu żywnościowym, w tym również na etapie produkcji pierwotnej owoców i warzyw. Należy nadmienić, że warunkiem koniecznym do skutecznego wdrożenia wymogów higienicznych na etapie produkcji pierwotnej, określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004, i produkcji bezpiecznych dla zdrowia owoców i warzyw, jest systematyczne zwiększanie świadomości producentów produkcji pierwotnej w zakresie ich obowiązków, wynikających z przepisów prawa żywnościowego. Zgodnie z przepisami, producenci, w tym producenci pierwotni, podlegają obowiązkowi rejestracji przez terenowo właściwy organ PIS i są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktów, które produkują, a także są zobligowani do podejmowania działań określonych w załączniku I do ww. rozporządzenia.

Dobrym narzędziem edukacyjnym jest Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny, dostępne na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/leal-

content/PL/TXT//uri=uriserv:OJ.C.2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC

Wytyczne te wskazują na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji podstawowej owoców i warzyw. Co więcej dokument ten udziela producentom na poziomie produkcji podstawowej (bez wględu na wielkość przedsiębiorstwa) pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw. Dokument zawiera wytyczne dla producentów dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dopre praktyki (GHP) w produkcji podstawowej w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (mytych, sortowanych, pakowanych).

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com