^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
Data : środa, 4 grudzień 2019
5
8
9
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

By uzyskać płatność, potrzebne oświadczenia i załączniki

Sporządzając wniosek o przyznanie pierwszej płatność rolno-środowiskowo-klimatycznej czy też płatności ekologicznej z PROW 2014- 2020, należy pamiętać o konieczności dołączenie w odpowiednim terminie określonych dokumentów ( oświadczeń i/lub załączników).

Pewne określone dokumenty składać należy wraz z wnioskiem, a część w niżej podanych terminach do biur powiatowych AR i MR.

Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne należy dołączyć:

platnosci

 • Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich – dotyczy wariantu 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - uprawa
 • Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich - dotyczy pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych - dotyczy pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

     Oświadczenie to musi być potwierdzone przez Instytut Zootechniki.

Nie później niż do dnia 11 czerwca 2018 roku trzeba złożyć :

 • Dokument zwany „Informacją zawierającą wymogi określone przez eksperta przyrodniczego” – dotyczy pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarem NATURA 2000.

W przypadku wariantu 4.7 Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków „Informację zawierającą wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego”

 • Oświadczenie eksperta przyrodniczego potwierdzające przeprowadzoną inwentaryzację w wyniku, której stwierdzono określony wariant pakietu. Dodatkowo oświadczenie to informuje, że wymogi dla określonych wariantów pakietu (4 lub 5) nie są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru działaniami obligatoryjnymi, zawartymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych - dotyczy pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarem NATURA 2000.
 • Wyżej wymienione oświadczenie, ale doradcy rolnośrodowiskowego w zakresie informacji, że wymogi dla wariantów 4.7 nie są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru działaniami obligatoryjnymi, zawartymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych- dotyczy wariantu 4.7 Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków.

Do dnia 15 lipca 2018 roku należy dostarczyć:

 • Kopie określonych stron planu rolno-środowiskowo-klimatycznego dotyczące:
 • danych rolnika, doradcy rolnośrodowiskowego i/lub eksperta przyrodniczego
 • wykazu realizowanych pakietów/wariantów pakietów
 • wykazu działek rolnych z okresem trwania zobowiązań

Do dnia 30 września 2018 roku należy złożyć:

 • Kopie pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej - dotyczy pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarem NATURA 2000

Do dnia 31 października 2018 roku, wymagane jest złożenie:

 • Kopi dokumentu zawierającego wyniki badania gleby na pH, P,K, Mg i węgiel organiczny oraz oświadczenia o działkach rolnych, których dotyczą wyniki analizy gleby – dotyczy pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone
 • Świadectwa oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych lub amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku gatunków takich jak (pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto krzyca, lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, gryka zwyczajna) – informacji o wynikach badania nasion uzyskanych z roślin tego roku – dotyczy wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie- wytwarzanie nasion lub materiału siewnego

Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej należy dołączyć:

 • Oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakończenia zobowiązania – dotyczy wariantu pakietu 10.1.1 Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji i 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

 

Do dnia 11 czerwca 2018 roku dołączyć dodatkowo:

 • Oświadczenie o rodzaju uprawianych na danej działce rolnej drzew i krzewów – dotyczy pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji   i pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji.
 • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt będących w jego posiadaniu – dotyczy pakietów 5 i/lub 6 i/lub 11 i/lub 12

Do dnia 15 lipca 2018 roku dostarczyć:

 • Kopie określonych stron planu działalności ekologicznej dotyczące:
 • danych rolnika, doradcy rolnośrodowiskowego i/lub eksperta przyrodniczego
 • wykazu realizowanych pakietów/wariantów pakietów
 • wykazu działek rolnych i lat realizacji poszczególnych zobowiązań

Gdy w gospodarstwie do naliczenia wymaganej obsady zwierząt, będą wskazane konie, wówczas do dnia 31 października 2018 roku, do biura powiatowego AR i MR należy dostarczyć, zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koni – dotyczy pakietów 5 i/lub 6 i/lub 11 i/lub 12.

Zadeklarowanie zobowiązania w zakresie uprawy roślin rolniczych ( pakiet 1 i 7) określonych gatunków nasiennych np. koniczyna biała na nasiona, nakłada na rolnika konieczność dostarczenia do biura powiatowego AR i MR do dnia 30 listopada 2018 niżej wymienionych dokumentów:

 • kopi świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub
 • zaświadczenia o wydaniu świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydane przez właściwy ze względu na położenie plantacji nasiennej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub
 • oświadczenia o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej

   W przypadku gdy plantacja nasienna będzie obejmowała rośliny dwuletnie lub wieloletnie wówczas niezbędne będzie złożenie oświadczenia o posiadaniu takiej plantacji.

O każdym przypadku wspólnej realizacji zobowiązań (PRŚK lub RE) przez grupę rolników, należy powiadomić biuro powiatowe AR i MR i w tym celu złożyć stosowne oświadczenie.

Przygotowano na podstawie dokumentów na www.arimr.gov.pl