^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : wtorek, 2 październik 2018
6
7
8
9
12
14
15
17
18
20
21
22
23
Data : wtorek, 23 październik 2018
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Jak rozumieć planowane zmiany

Jak rozumieć planowane zmiany

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają obecnie prace na zminami do Rozporządzenia regulujacego warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działania rolno-śrdowiskowo-klimatycznego” z PROW 2014-2020. (DzU z 2015 roku 415 z poz. zmianami Dz U z 2015 roku poz. 765 oraz z 2016 roku poz. 326, 589 i 1367)

Zgodnie z projektem rozporządzenia wprowadzone będą prawdopodobnie następujące znaczące zmiany:
Jednoczesna realizacja więcej niż jednego zobowiązania podjętego w pierwszym   lub w drugim roku, zastąpiona z ostanie możliwością realizacji jednocześnie więcej niż jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Trzeba pamiętać, że takie same zobowiązania można będzie realizować jednocześnie, ale tylko wtedy gdy zostały podjęte w różnych latach.

Każde „dołaczone” takie samo zobowiązanie realizowane będzie oddzielnie. Jeżeli np. pakiet 3. na działce rolnej A będzie zobowiązaniem rozpocznającym się w 2017 roku to zakończy się 14 marca 2022 roku, a pakiet 3. na działce rolnej F, jako drugie zobowiązanie rozpoczęte w 2019 roku, zakończy się 14 marca 2024 roku.

logoprow

Takie same zobowiązania będą mogły być realizowane tylko w ramach wariantów pakietów 2. Ochrona gleb i wód, pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, wariantów pakietu 4. Cenne śiedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarch Natura 2000 oraz wriantów pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
Dotychczasowy zapis § 5 ust.5 wspomnianego wyżej rozporzadzenia, mówi że nie spełnienie warunków przyznia pomocy powoduje wygaśnięcie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych i uznanie, że rolnik lub zarządca zaprzestał realizacji tego zobowiązania. W planowanej zmianie do rozporządzenia § 5 ust.5 zapis brzmi: Pomino, że w drugim lub kolejnych latach realizacji zobowiązania rolno-śrdowiskowo-klimatycznego:

1) nie są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub
2) rolnik nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo- klimatycznej  w ramach danego pakietu lub danego wariantu, lub
3) rolnik nie złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informacji o gruntach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię uznaje się, że rolnik kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Taki zapis gwarantuje dalszą możliwość realizacji zobowiązania mimo, pewnych wyżej przedstawionych sytuacji, które mogą mieć miejsce w ciągu 5 letniego okresu.
Obowiązujące kryterium nie uprawiania tytoniu i nie posiadania gruntów ugorowanych w gospodarstwie chcącym realizować zobowiązania w zakresie pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, będzie usunięte i tym samym stwierdzenie upraw tytoniu będzie traktowane jako uchybienie czyli płatność będzie tylko stosownie obniżona.

Podobnie będzie w sytuacji ugorowania, gdyż w załączniku obejmującym wymogi proponuje się dodatkowy wymóg : zakaz ugorowania gruntów ornych.
Zapis dotyczący pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, w którym mową o przyznawaniu płatności tylko do gruntów ornych, na których będą uprawiane określone upraw roślin wymienione w załączniku nr 4( uprawy/rodzaje lub gatunki roślin/grupy upraw) proponuje się zastąpić tylko zapisem „w przypadku pakietu wymienionego w §4 ust. 1 pkt 1, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych.”.

Taki zapis będzie oznaczał, że brak w danym roku odpowiedniej wymaganej struktury zasiewów będzie traktowany tylko jako uchybienie. Dlatego w zakresie wymogów dla pakietu 1 rolnictwo zrównoważone planowane jest umieszczenie zapisu:

„Uprawianie na gruntach ornych upraw w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, wymienionych w ust. I załącznika nr 4 do rozporządzenia, przy czym w przypadku roślin wieloletnich uprawianie ich przez okres nie dłuższy niż 3 lata w okresie objętym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym”
Obowiązujące kryterium przyznawania płatności w wariancie pakietu 2.1. Ochrona gleb i wód do gruntów ornych, na których po plonie głównym są uprawiane mieszanki roślin jako międzyplon, będzie zastąpione tylko zapisem „ po plonie głównym są uprawiane międzyplony”. W przypadku tego pakietu międzyplon jako mieszanka złożona z minimum 3 gatunków roślin jest tylko wymogiem z wszystkimi konsekwencjami, gdy wymóg ten nie będzie spełniony.
W pakiecie 3 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, jednym z zasadniczych wymogów jest utrzymywanie w sadzie odpowiedniej rozstawy drzew i minimalnej liczby 90 drzew na ha powierzchni sadu. Obecnie planowana jest rezygnacja z wymogu utrzymania rozstawy. Obok wielu wymogów, pozostaje liczba drzew w przeliczeniu na I ha powierzchni sadu nie mniejsza niż 90.
Płatność do wariantu 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni wynosi obecnie 1500zł / sztukę niezależnie od rasy. W zmianach do rozporządzenia planuję się podniesienie stawki płatności i wprowadzenie dwóch rożnych stawek. Dla rasy konie małopolskie, konie wielkopolskie - 1900 zł/sztukę, a dla pozostałych ras, które mogą kwalifikować się do wariantu 7.2 1 700 zł/sztukę.

Wyżej przedstawiona informacja jest tylko zestawieniem najważniejszych proponowanych zmian, w warunkach przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Planowane zmiany mogą być istotne nie tylko dla tych rolników, którzy rozważają pozyskanie środków finansowych z Działania rolno-środowiskowo -klimatycznego PROW 2014-2020, ale także dla tych którzy już rozpoczęli zobowiązania 2015 lub 2016. Warto więc śledzić przebieg prac legislacyjnych wspomnianych zmian do rozporządzenia

Przygotowano na podstawie projektu zmian do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U z 2015 poz. 415 z poźn. Zmn.)